fbpx

д-р Атанаско Атанасовски

Вонреден професор

Катедра за Сметководство и ревизија

atanasko.atanasovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-904

Приемно време:
Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 12:00 – 14:00

Среда 10:00 – 12:00

Проф. Атанасовски дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година.Магистрирал сметководство и финансии нa London College, University College Kensington во јануари 2010 година, а докторирал на Економскиот факултет во Скопје во 2013 година. Придружен член е на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), London UK од 2008 година. Бил избран за помлад асистент на катедрата за сметководство и ревизија во јуни 2006 година, а во звањето вонреден професор е избран во септември 2018 година.

Негови области на истражувачки интерес се финансиското сметководство, финансиското известување, регулација на сметководството.Досега има објавено повеќе од 20 меѓународни и домашни научно-истражувачки трудови. Како консултант на Светска банка учествувал во подготовката на повеќе стручни анализи за потребите на водење на политики во областа на сметководството и ревизијата во Република Македонија и регионот.

На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на звање како и рецензенскиот извештај.

Предмет

Насоки

Степен

Корпоративно финансиско известување

Маркетинг, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус студии

Финансиско сметководство

Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија

Прв циклус студии

Сметководствени контролни системи

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус студии

Екстерно известување

Сметководство и ревизија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии)

Втор циклус студии

Анализа на финансиските извештаи во осигурителните компании

Менаџмент во осигурувањето

Втор циклус студии

Корпоративно финансиско известување

Сметководство и ревизија (двегодишни студии)

Втор циклус студии

Даночно сметководство

Сметководство и ревизија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии)

Втор циклус студии

Atanasovski A. & Minovski Z (2019) “Public Sector Accounting, Auditing and Internal control in South Eastern Europe”, Public Sector Financial Management Series, Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-030-03353-8 https://doi.org/10.1007/978-3-030-03353-8, pp 183-203

Atanasovski A., Trpeska M. & Lazarevska B.Z., (2018) “Accounting Students’ and Employers’ Perceptions on Employability Skills in the SEE Country”, European Financial and Accounting Journal, vol 13(3), pp. 55-72, https://doi.org/10.18267/j.efaj.214

Trpeska M., Atanasovski A. & Bozinovska L.Z., (2017) “The relevance of financial information and contents of the new audit report for lending decisions of commercial banks”, Journal of Accounting and Management Information Systems, vol.16 (4), pp: 455-471.

Marina Trpeska, Zorica B. Lazarevska, Atanasko Atanasovski “Towards Integrated Reporting: Analysis of Information Published on the Companies Websites That Could be Part of the Integrated Reporting”, CEA Journal of Economics, Skopje, vol.11, issue 2, Dec 2016

Atanasko Atanasovski, Marina Serafimoska, Kiril Jovanovski & Dimitar Jovevski, “Risk Disclosure Practices in Annual Reports of Listed Companies: Evidence from a Developing Country”, Research Journal of Finance and Accounting, vol.6, no.1, 2015

Atanasko Atanasovski, “Determinants of financial reporting quality for listed entities in Macedonia: evidence from fair value accounting”, CEA Journal of Economics, Skopje, vol.16, Jan 2014

Atanasko Atanasovski, “The Scope of the External Audit and Audit Expectations: A  Survey Study”, Research Journal of Finance and Accounting, vol.6, no.9, 2015

Atanasko Atanasovski, “Empirical Investigation into the Determinants of Compliance with IFRS 7 Disclosure Requirements”, Acta Universitatis Danubius Economica, vol.11.(2), 2015

  • Продекан за финансии на Економскиот факултет – Скопје
  • Консултант на Светска банка и национален контакт за финансиско известување
  • Координатор на професионалниот испит на Институтот на овластени ревизори на РМ
  • Независен член на одбор за ревизија, Охридска банка, Скопје
  • Овластен судски вештак
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.