fbpx

д-р Билјана Ташевска

Вонреден професор

Катедра за Економија

biljana.tashevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-881

Приемно време:

Вторник 11:00:00 – 13:00:00

Четврток 11:00:00 – 13:00:00

Билјана Ташевска е родена на 12 Септември 1983 год. во Скопје. Дипломира на Економскиот Факултет во Скопје, на отсек Финансиски Менаџмент во 2005 година со просечна оценка 9,61. Магистрирала во јули 2011 година на истиот факултет, на студиумот Управување во јавниот сектор, успешно одбранувајќи го својот магистерски труд „Буџетскиот дефицит, јавниот долг и проблемот на истиснување на приватниот сектор (crowding-out)“. Во март 2015 година успешно ја одбранила својата докторска теза „Меѓузависноста на буџетскиот дефицит, јавниот долг и фискалната одржливост“ на истиот Факултет и се стекнала со научен степен доктор на економски науки.

Во учебната 2005/2006 година е ангажирана како демонстратор по предметите Економика и Применета економијfа на Правниот Факултет во Скопје. Од јуни до декември 2006 година работи во Алфа Банка АД Скопје, во Секторот за кредитирање (Служба за кредитирање на правни лица). Во 2006 година е избрана за помлад асистент по предметот Основи на економијата на Економскиот Факултет во Скопје, а во август 2015 година е избрана во звањето доцент по економски науки, по предметот Општествено богатство и национални сметки.

На прв циклус студии ги предава предметите: Економија на социјалната држава и Национални сметки

Главни области на нејзин научен интерес се следните: фискална политика, јавни финансии, макроекономија, социјалната држава (држава на благосостојба). Има објавено поголем број на трудови во научни списанија, монографии и зборници на меѓународни и домашни конференции, редовно учествува на симпозиуми, работилници и конференции, а учествувала и во реализација на неколку домашни и меѓународни проекти. Со цел стручно усовршување, остварила неколку студиски престои во странство (Србија, Република Чешка, Романија и Португалија).

Предмети

Насоки

Степен

Економија на социјалната држава

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Национални сметки

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Трудови во списанија

 • Tashevska, B., Trenovski, B. and Trpkova-Nestorovska, M. (2020) “The Government Revenue–Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach”, Eastern European Economics, doi: 10.1080/00128775.2020.1724156.
 • Tashevska, B. (2019) “Social expenditure in the European countries”, Section of Social Sciences, XLIX 1-2 2018, Macedonian Academy of Sciences and Arts, pp. 151-160.
 • Trenovski, B. and Tashevska, B. (2019) “Lessons Learned from the Global Recession – Redesigned Framework of Key Macroeconomic Policies”, International Journal of Business and Globalisation, 22 No.4, pp. 468-489, doi: 10.1504/IJBG.2019.100260.
 • Tashevska, B., Trpkova-Nestorovska, M. and Trenovski, B. (2019) “Socio-economic determinants of social spending in the EU”, CEA Journal of Economics, Volume 14, Issue 4, pp. 35 – 48.
 • Petrevski, G., Trenovski, B. and Tashevska, B. (2019), “The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a Small Open Economy – The Case of Macedonia”, Post-Communist Economies, 31:6, 805-821, doi: 10.1080/14631377.2019.1607437.
 • Trpkova-Nestorovska, M., Trenovski, B. and Tashevska, B. (2018) “Migration and its impact on the demographic transition in the countries of the European Union”, CEA Journal of Economics, Volume 13, Issue 2, Skopje, pp.35 
 • Tashevska, B. (2018) “The tax-spend debate – review of the empirical literature”, Annual of the Faculty of Economics – Skopje, Vol. 53, Skopje, pp. 467-484.
 • Ташевска, Б. (2017) „Преглед на методите за оценување на фискалната одржливост“, Годишник на Економски факултет – Скопје, Том 52 (2017), Скопје, стр. 411-424.
 • Fiti, T., Filipovski, V., Antovska, M. and Tashevska, B. (2017) “Innovations and Entrepreneurship in the Macedonian Business Sector”, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 13, Nos. 2/3, 2017, pp.194-210.
 • Trenovski, B. and Tashevska, B. (2015) “Fiscal or monetary dominance in a small, open economy with fixed exchange rate – the case of the Republic of Macedonia”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 33, No.1, Faculty of Economics, University of Rijeka, pp. 125-145.
 • Trenovski, B., Tashevska, B. and Makreshanska, S. (2015) “The global economic crisis – what should not be forgotten”, CEA Journal of Economics, Vol. 10, Issue 1, pp. 99-112.
 • Fiti, T., Filipovski, V., Antovska, M. and Tashevska, B. (2014) “Entrepreneurship, innovations and local economic development – the case of the Republic of Macedonia”, Contributions, Section of Social Sciences¸ XLV 1, MASA, Skopje, pp. 73-99.
 • Trenovski, B. and Tashevska, B. (2014) “The transmission mechanism and consequences from the Global economic crisis for the Macedonian economy”, CEA Journal of Economics, Volume 9, Issue 2, pp. 55-69.
 • Trenovski, B. and Tashevska, B. (2014) “Monetary response to the global economic crisis in a small, open economy with fixed exchange rate – the case of the Republic of Macedonia”, CEA Journal of Economics, Volume 9, Issue 1, June, pp.23-35.
 • Fiti, T. and Tashevska, B. (2013) “The European debt crisis and its implications on the Macedonian economy”, CEA Journal of Economics, Vol. 8, Issue 1, June, pp. 25-42.
 • Fiti, T. and Tashevska, B. (2012) “Problems of fiscal consolidation in the post-crisis period – lessons for the Republic of Macedonia”, Contributions, Department of Social Sciences, XLIII 1-2, MASA, Skopje, pp. 127-149.
 • Trpeski, P. and Tashevska, B. (2012) “Labour tax wedge in the Republic of Macedonia – trends and international comparison”, Universitatis Apulensis series Oeconomica, 14(2): 571-585.
 • Gockov, Gj., Mamucevska, D., Trenovski, B. and Tashevska, B. (2012) “The role, significance and trend of construction sector in Macedonia”, CEA Journal of Economics, Vol. 7, Issue 1, pp. 57-70.
 • Trpkova, M. and Tashevska, B. (2011) “Determinants of economic growth in South – East Europe: a panel data approach”, Perspectives of Innovations, Economics & Business, Volume 7, Issue 1, pp. 12-15.
 • Trpeski, P. and Tashevska, B. (2009) “Labour productivity and wages in the Republic of Macedonia”, Revista Tinerilor Economisti (The Young Economists Journal), No.13, November, pp. 103-111.
 • Ташевска, Б. (2009) “Врската помеѓу невработеноста и економскиот раст во земјите во транзиција”, Годишник на Економски факултет – Скопје.
 • Фити, Т. и Ташевска, Б. (2008) “Феноменот на истиснување на приватниот сeктор од сферата на инвестициите“, Годишник на Економски факултет – Скопје.

 Книги, монографии

 • Ташевска, Б. и Треновски, Б. (2017) „Фискална политика, фискална одржливост во мала и отворена економија во услови на глобалните економски нарушувања – случајот на Република Македонија“, во Фити, Т. и др. (ур.) Импликациите од Европската должничка криза врз процесите на економската интеграција во Европската Унија, Софија: МАНУ и БАН (Бугарската Академија на Науките), стр. 178-195.
 • Фити, Т. и др. (2017) Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија, МАНУ, Центар за стратегиски истражувања, Скопје.
 • Николов, М., Треновски, Б. и Ташевска, Б. (2015) Буџет базиран на перформанси за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста: физибилити студија, Центар за економски анализи – ЦЕА, Скопје.
 • Ташевска, Б. (2015) Меѓузависноста на буџетскиот дефицит, јавниот долг и фискалната одржливост, докторска дисертација, Унивезитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје.
 • Треновски, Б. и Ташевска, Б. (2014) Буџет базиран на перформанси – за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста, Центар за економски анализи – ЦЕА, Скопје.
 • Ташевска, Б. (2011) Буџетскиот дефицит, јавниот долг и проблемот на истиснување на приватниот сектор (crowding-out), магистерски труд, Економски факултет – Скопје, Скопје.
 • Филиповски, В. и Ташевска, Б. (2008) „Леонид Харвиц“, во Нобеловци по економија 1969-2008, (авторски тим Таки Фити и др.), Економски факултет – Скопје.

 Зборници од конференции

 • Trenovski, B., Tashevska, B., Kozeski, K. and Merdzan, G. (2020) “The Link Between Productivity and Labor Compensation in Selected Central and Southeast European Countries”, in Conference Proceedings of the 7th REDETE Conference on Economic development and entrepreneurship in transition economies, held on 24-25 October 2019 in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, pp. 125-138.
 • Makreshanska Mladenovska, S. and Tashevska, B. (2019) “The impact of fiscal decentralization on economic growth in the CEE countries” in D. Dukic, T. Studzieniecki and J. Grzinic (eds) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – “Building Resilient Society”, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; University North, Koprivnica, Croatia / Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohammed V University in Rabat, Morocco; Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, pp. 77-86.
 • Треновски, Б. и Ташевска, Б. (2019) „Ефикасноста и одржливоста на јавните финансии во Република Македонија“, во Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија, Зборник од Научната конференција одржана во Охрид на 4-5 Октомври 2018 година (ур. Таки Фити, Гоце Петрески, Изет Зеќири), Македонска академија на науките и уметностите, стр. 401-416.
 • Tashevska, B., Trpkova-Nestorovska, M. and Trenovski, B. (2018) “Estimating a fiscal reaction function for the South East European countries” in Dumicic, K., Erjavec, N., Pejic Bach, M. and Zmuk, B. (eds.) ISCCRO’18: The Second International Statistical Conference in Croatia (Book of Proceedings) – “New Advances in Statistical Methods Applications for a Better World”, Vol. 2, No. 1, Zagreb: Croatian Statistical Association, pp. 36-42.
 • Tashevska, B. and Trenovski, B. (2017) “Testing Fiscal Sustainability in the Republic Of Macedonia – A VAR Approach” in Potocan, V., Kalinic, P. and Vuletic, A. (eds.) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society“, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland; University North, Koprivnica, Croatia, pp. 479-489.
 • Ташевска, Б. и Треновски, Б. (2016) „Фискалната одржливост на Република Македонија на патот кон ЕУ“, во Република Македонија на патот кон Европската Унија (2020) – искуства, предизвици, перспективи: Прилози од Меѓународната конференција, одржана на 6 мај, 2016 година / [Уредувачки одбор Таки Фити … и др.]. – Скопје: Македонска академија на науките и уметностите и Влада на РМ, стр. 199-213.
 • Fiti, T., Tashevska, B. and Antovska, M. (2015) “What do we know about the effects of expansionary fiscal policy – lessons from the great crises” in Proceedings of the International conference on Economic recovery in the post-crisis period, Faculty of Economics – Skopje, pp.40-52.
 • Фити, Т., Филиповски, В. и Ташевска, Б. (2014) „Како може претприемништвото да придонесе за зголемување на вработеноста на младата популација во Република Македонија?“, Зборник од Советувањето Како до поголема вработливост на студентите и дипломците во Република Македонија?, организирано од Центарот за стратегиски истражувања, МАНУ, Скопје, 14 март 2014, стр. 1-12.
 • Ташевска, Б. (2014) „Ефектите на фискалната консолидација врз економскиот раст“, во Зборник од тркалезната маса Каде е и каде оди модерната макроекономска наука – релевантноста на промените за македонската економија, одржана во МАНУ, Скопје, 12.12.2013, Скопје: МАНУ – Центар за стратегиски истражувања, стр. 119-130.
 • Trpkova, M. and Tashevska, B. (2009) “Determinants of FDI in Southeast European Countries”, Proceedings of the International conference “Regional cooperation and economic integration – challenges and opportunities”, Faculty of Economics – Skopje in cooperation with Customs administration of Republic of Macedonia, Skopje, 2009, pp. 287 – 300.
 • Ташевска, Б. и Мијоска, М. (2008) “Интернетот како глобален тренд и неговата примена, светските искуства и случајот на Република Македонија“, во Зборник на трудови од Меѓународната конференција Бизнисот и глобализацијата, Том 2, Охрид 19-20.10.2007 година, во организација на Економски факултет – Прилеп, стр. 173-185.

Проектни активности

 • Учество во активности со фокус група во рамки на проектот Redefining the Manner and Determining the Criteria for Designated and Block Grants for Municipalities), World Bank technical assistance to the Ministry of Local Self-Government and Ministry of Finance of the Republic of Macedonia, 4 септември 2018.
 • Консултант на Светска банка за публикацијата Систематска дијагностика за Поранешна Југословенска Република Македонија: Постигнување посветла иднина за сите (FYR Macedonia Systematic Country Diagnostic: Seizing a Brighter Future for All),
 • Научен проект „Фискални мултипликатори – случајот на Република Македонија“, МАНУ, 01.01.2014-31.12.2016 година (соработник – истражувач).
 • Учесник во меѓународен научен проект: “The Impact of European Debt Crisis on the Economic Integration Process in the EU”, заеднички проект на МАНУ и БАН, 2014-2016 (Бугарската Академија на Науките) (коавтор на дел од научна монографија).
 • Проект за Техничка помош на Заводот за статистика на Р. Македонија “Technical Assistance to the State Statistical Office”, финансиран од Европската Унија, имплементиран од: ASA Institut Germany, Federal Statistics Office of Germany (DESTATIS) и Czech Statistical Office, Јуни 2010 – Јуни 2012, во Скопје (консултант – експерт за Component 2 – Further harmonizing national accounts and other economic statistics, Component 3 – Improved Business Statistics, and Component 4 – Improved Social Statistics).
 • Научно-истражувачки проект „Анализа на економската одржливост на концептот Овластен економски оператор (ОЕО) во Република Македонија според правилата на Светската трговска организација (СТО)“, Економски факултет – Скопје, помлад истражувач, 2010 год. Обуки, работилници
 • Предавач на обуката „Овластен портфолио менаџер“, организирана од Академија за Банкарство и Информациски Технологии (АБИТ), април, 2019.
 • Предавач на меѓународната летна школа Направи разлика – стани млад лидер во справување со новите економски предизвици на патот кон ЕУ (Make a difference – become a young leader on dealing with new economic challenges on the path to the EU), организирана УКИМ, Економски факултет – Скопје, 7-13 август 2017, Охрид.
 • Предавање на тема „Наследството на Милтон Фридман за економската наука и политика“, во рамки на настанот Friedman Legacy for Freedom Day, во организација на Здружението ДИВАН, Скопје, 29 јули, 2016.
 • Предавач на настанот Friedman Legacy for Freedom Day, организиран од Школата за Јавни Политики „Мајка Тереза“, Скопје, 31 јули 2012.

Студиски престои

 • ISEG Summer School: Using EU-SILC to simulate tax-benefit policies, , ISEG – Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon, 25-29 јуни 2019.
 • Летна школа ECREB Basic Econometrics, организирана од Еast-European Center for Research in Economics and Business (ECREB), при Факултетот за Економија и Бизнис Администрација, во рамки на West University of Timisoara, Темишвар, Романија, 24-28 септември, 2012.
 • Студиски престој на VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Regional Economics, во Острава, Република Чешка, во рамки на CEEPUS програма (Central European Exchange Programme for University Studies), 1 – 31 мај 2009.
 • Летна школа “Vienna and Chicago: Two Schools of Free-Market Economics – with emphasis on competition and tax policy”, Белград, Србија, во организација на ESPI – Institut za Ekonomska i socijalna istraživanja – Beograd, јули 2008.

Секретар на меѓународното списание Journal of Contemporary Economic and Business Issues, кое го објавува Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 2013-2017.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.