fbpx

д-р Борче Треновски

Вонреден професор

Катедра за Економија

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-887

Приемно време:

Вторник 12:00:00 – 14:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

Четврток 12:00:00 – 14:00:00

Треновски Борче е роден во Берово на 23 јули 1981 година. Дипломирал со особено висок успех (magna cum laude) во 2004 година на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во  Скопје. Во јуни 2009 година ги завршил постдипломските студии на Економскиот факултет во Скопје од областа на монетарна економија, а во септември 2013 година на истиот факултет,  Треновски ја одбранува својата докторска дисертација на тема : „Клучните макроекономски политики во однос на современата економска криза“ . По дипломирањето (2004 – 2006) работи во Народната банка на Република Македонија, а од јуни 2006 година, Борче работи како помлад асистент  на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “- Скопје во Секторот за економија. Научно / истражувачко поле на интерес: современи макроекономски теории, економска политика, јавни финансии, економија на јавниот сектор, управување со јавните финансии, фискална транспарентност и отчетност и сл. Во оваа област на интерес Треновски членува во повеќе професионални работни групи/организации, има спроведено над 40 научни / истражувачки проекти, објавени над 80 публикации и бил дел од многу обуки и семинари.

Предмети

Насоки

Степен

Развој на економската мисла

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Вовед во економија на животна средина

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Книги

 1. “MACROECONOMIC EFFECTS OF THE FISCAL POLICY IN MACEDONIA”, Fiscal policy and fiscal multipliers, Центар за стратегиски истражувања, објавено од: Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), ISBN 978-608-203-196-5, Скопје, 2017, стр. 159 (Акад. Таки Фити, Владимир Филиповски, Горан Петревски, Билјана Ташевска)

 

 1. “THE KEY MACROECONOMIC POLICIES IN TERMS OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS”, Центар за економски анализи – ЦЕА, ISBN 978-608-4731-01-6, COBISS.MK-ID 94967818, Скопје, 2013, стр, 296

 

 1. “OPTIMAL MACROECONOMIC POLICY IN MACEDONIA –in terms of the global economic crisis”, Центар за економски анализи – ЦЕА, ISBN 978-608-4731-00-9, COBISS.MK-ID 94879498, Скопје, 2013, стр, 165

 

 1. “POLITICAL CONSENSUS FOR THE ECONOMIC FUTURE OF REPUBLIC OF MACEDONIA”, Центар за економски анализи – ЦЕА, OSI TTF, Скопје, 2013, стр, 143 (коавтори: Марјан Николов, Христијан Ристески, Љубица Ристовска)

 

 

НАУЧНИ ТРУДОВИ

 

 1. The Link Between Productivity and Labor Compensation in Selected Central and South-East European Countries”, Proceedings of 7th REDETE Conference Researching Economic Development And Entrepreneurship In Transition Economies, Економскиот факултет при Универзитетот во Бања Лука. ISBN 978-99938-46-87-1 Бања Лука, Октомври 24-26, 2019 (Коавтори: Билјана Ташевска, Кристијан Кожески, Ѓунтер Мерџан)

 

 1. “The Government Revenue–Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach”, Eastern European Economics, 10 Февруари 2020. Taylor & Francis Thomson Reuters (Web of Science) Journal. DOI: 10.1080/00128775.2020.1724156 (Билјана Ташевска, Борче Треновски, Марија Трпкова – Несторовска, 2020).

 

 1. “Labour Market In Terms Of The Fourth Industrial Revolution” Digital transformation of the economy and society : shaping the future : proceedings / 11th International conference, 19-20 Октомври, 2019 Прилеп. – Прилеп: Економски факултет, 2019. стр. 117-128.

 

 1. “The Responsiveness of Smoking Prevalence and Cigarette Consumption to Changes in Price and Income in North Macedonia” International Conference IMPROVING TOBACCO TAXATION POLICIES IN THE WESTERN BALKANS, организирано од: Аналитика и Економскиот институт Белград во рамките на проектот “Accelerating tobacco taxation policies in low and middle-income countries” поддржано од Универзитетот Илиноис од Чикаго (UIC) – Институт за истражување и здравствена политика. Декември 12-13, 2019, Хотел Холидеј Ин, Скопје (коавтори: Наташа Трајкова Најдовска, Тамара Мијович Спасова, Бојана Мијович Христовска).

 

 1. “Determinants Of The Citizens’ Usage Of Electronic Public Services In The Republic Of Macedonia”, Electronic Government, an International Journal, Forthcoming 2019, Scopus (Elsevier) – https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=eg

 

 1. “Islamic Economy as An Alternative Approach in Dealing With the Financial Crisis in Future” Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Vol.54 C.1-654 Skopje 2019 (коавтор: Ѓунтер Мерџан)

 

 1. “The Impact of Turkey’s Foreign Direct Investment (FDI) on North Macedonia’s socio-economic development”, Proceedings of 3rd International Scientific Conference on Business and Economics, Transition to Development: Emerging Challenges and Perspective, Универзитетот на Југоисточна Европа (коавтори, Шенај Хаџимустафа и Есфер Али).

 

 1. “The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a Small Open Economy – The Case of Macedonia”, Мај, 2019, Post-Communist Economies, (2017 IF- 0.541), doi: 10.1080/14631377.2019.1607437 (коавтори Горан Петревски, Билјана Ташевска). Достапно на: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2019.1607437

 

 1. “Socio-Economic determinants of Social Spending In The EU”, ЦЕА Journal of Economics Vol. 14, Issue 1, Јуни 2019, стр.35-47. (коавтори, Марија Трпкова, Билјана Ташевска). Достапно на: http://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/article/view/137/127

 

 1. “Lessons Learned From the Global Recession – Redesigned Framework of Key Macroeconomic Policies”, International Journal of Business and Globalisation, Int. J. Business and Globalisation, Vol. 22, No. 4, 2019 (коавтор: Билјана Ташевска) Scopus (Elsevier). Достапно на: https://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijbg&year=2019&vol=22&issue=4

 

 1. “Islamic Finance Tools As An Alternative To Prevent Future Global Crises”, International Congress of Management Economy and Policy 2019 Spring, April 20-21, 2019 Истанбул / Турција, (коавтори: Ѓунтер Мерџан и Кристијан Кожески). Достапно на: https://www.icomep.com/pdf/ICOMEP’19SpringAbstractBook.pdf

 

 1. “The Concept of Minimum Wage – The Case of the Republic Of Macedonia” Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Vol.53 C.1-654 Скопје 2018, стр. 515-529.

 

 1. “Estimating a fiscal reaction function for the South East European countries”, Book of Proceedings, Конференција: ISCCRO’18: The 2nd International Statistical Conference in Croatia, Мај 2018.

 

 1. “Testing Fiscal Sustainability In The Republic Of Macedonia – A VAR Approach”, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 26 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society, < индексирано во CPCI (WoS by Thomson Reuters)> (коавтор: Билјана Ташевска)

 

 1. “Public Finances and Fiscal Policy at A Crossroad ͵- What Is Next?”,  Political Thought, објавено од Konrad Adenauer Foundation, Република Македонија / Институт за демократија “Социетас Цивилис”, Скопје, Година 15, Бр. 53, Јуни, Скопје 2017, ISSN 1409-9853.

 

 1. “Keynesianism as foundation of the key economic policies in the context of the Global Economic Crisis – the case of R. Macedonia”, Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Vol.52 C.1-584 Скопје 2017. Available at – http://www.eccf.ukim.edu.mk/Article/118

 

 1. “Fiscal policy, fiscal sustainability in small and open economy in terms of global economic disturbances – the case of Macedonia” , Research monograph објавено од Бугарската академија на науките (BAN) and Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), ISBN: 978-954-616-278-6, Софија, 2017.

 

 1. “Policy on Balanced Regional Development In Macedonia – Goals, Challenges, Trends”, Theoretical and Practical Research in the Economic Fields, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 47-72, јули 2017. ISSN 2068-7710.

 

 1. “Determinants of bank credit growth in Macedonia” Conference proceedings of the International Conference “The Changing Role of Finance in Today’s Global Economy”, Организирано од: Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет – Скопје, Септември 2016 (коавтори: Михаил Петковски, Елена Наумовска, Кирил Јовановски)

 

 1. “The level of fiscal transparency and accountability of budget users – evidence from R. Macedonia”, Int. J. of Public Policy, 2016 Vol.12, No.3/4/5/6, pp.210 – 242, Inderscience Enterprises Ltd – (коавтори: Илина Мангова, Никола Левков) DOI: 10.1504/IJPP.2016.10000551

 

 1. “Labor Market Supply vs. Demand Characteristics in the Northeastern Planning Region of Macedonia), CEA Journal of Economics Vol. 11, Issue 1, June 2016,pp.43-59. (коавтори: Марјан Николов, Весна Гарванлиева, Габриела Димоска, Игор Митев).

 

 1. “Fiscal Sustainability of Macedonia on Its Path Towards the EU”, published in the research monograph “The Republic Of Macedonia On Its Path Towards The European Union (2020) – Experiences, Challenges and Perspectives” Македонската академија на науките и уметностите, Мај, 2016

 

 1. “Efficiency of the fiscal policy and the fiscal multipliers – the case of the Republic of Macedonia”, Economic Studies, Issue 1, 2016, Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences April, 2016 (коавтори: Таки Фити и Владимир Филиповски)

 

 1. “Keynesianism аs Foundation of The Economic Theory аnd Policy for Managing Economic Cycles – With Particular Focus on The Global Economic Crisis”, Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Vol.51 (2016) Скопје, 2016.

 

 1. “Cost-Benefit Analysis Of Performance Based Budgeting Implementation”, CEA Journal of Economics Vol. 10, Issue 2, December 2015 (коавтори: Марјан Николов).

 

 1. “Fiscal transparency on local level – the case of the R. Macedonia”, International Scientific Journal «INTERNATIONAL DIALOGUE: EAST-WEST, International Slavic University “Gavrilo Romanovich Derzhavin”, Април, 2016 (коавтори: Марјан Николов, Весна Гарванлиева, Габриела Димоска, Игор Митев).

 

 1. “Effects of The Global Economic Crisis on The World Economy – Financial and Real Sector” Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Скопје, 2015

 

 1. “Open And Transparent Budget Process in Western Balkan Countries”, CEA Journal of Economics Vol. 10, Issue 1, June 2015 (коавтори: Марјан Николов, Габриела Димоска).

 

 1. “ Fiscal or monetary dominance in a small, open economy with fixed exchange rate – the case of the Republic of Macedonia”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Volume 33, no.1, 2015, 125-145 (impact factor 0,4)

 

 1. “The Global Economic Crisis – What Should Not Be Forgotten”, CEA Journal of Economics Vol. 10, Issue 1, Јуни 2015 (коавтори: Билјана Ташевска, Сузана Макрешанска).
 2. “The transmission mechanism and consequences from the Global economic crisis for the Macedonian economy”, CEA Journal of Economics Vol. 9, Issue 2, Декември 2014 (коавтор: Билјана Ташевска).

 

 1. “The global economic crisis – challenge to economic concepts and policies – what next?” Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Скопје, 2014

 

 1. “How to create optimal economic policy in Macedonia – in terms of global economic crisis” “Business and Economics” year. 17, Скопје, Јули 2014

 

 1. “Monetary Response To The Global Economic Crisis In A Small, Open Economy With Fixed Exchange Rate – The Case Of The Republic Of Macedonia”, CEA Journal of Economics Vol. 16, Issue , Јуни 2014

 

 1. “The role of Macroprudential measures in terms of global economic crises – the case of the Republic of Macedonia”, CEA Journal of Economics, Volume 8, Issue 2, pp.37-49 (коавтор: Ѓорѓи Гоцков), See: http://cea.org.mk/zurnal.html

 

 1. “Response of the fiscal policy on the global economic crisis in the republic of Macedonia”, Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, tom48 C.1-397, Скопје, 2013

 

 1. “The response of fiscal policy on the global economic crisis and fiscal multipliers in Macedonia”, Proceedings of papers “The State of Cotemporary Macroeconomic Science and its Future – Relevance of changes for the Macedonian Economy”, објавено од Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), 2014.

 

 1. “The Role, Significance and Trend of Construction Sector in Macedonia”, CEA JOURNAL OF ECONOMICS, Центар за економски анализи – ЦЕА, Volume 7, Issue 1, Skopje, June 2012

 

 1. “DOMINANT MACROECONOMIC CONCEPTS AND POLICIES AS TRANSITION PROCESS FUNDAMENTALS”, Journal of the Institute of Economics-Skopje, Year.11 No. 3/2009 p.157, Скопје 2010.

 

 1. “Analysis of the effects of the economic crisis in Greece on the Macedonian economy”, CEA Journal of Economics, Volume 5, Issue 1, papers 5, June 2010. Коавтор: Христијан Ристески

 

 1. “Implementation of the Situation approach in the synthesis of the alternative macroeconomic conceptions for the purpose of determining the optimal macroeconomic policy in Macedonia”, in: Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Достапно на: http://www.eccf.ukim.edu.mk/files/godisnik2010.pdf

 

 1. “World economic crisis and dilemmas in R. Macedonia”, Forum, No. 192, Мај 2009, www.forum.com.mk/_tools/pdf/3463/article
 2. “Analysis of the status and structure of the consumption of students and pensioners in Macedonia”, CEA Journal of Economics, Volume 4 Issue 2, Декември, 2009,

 

 1. “Personal Inflation Calculator”, CEA Journal of Economics, Volume 4, Јуни, 2009, www.cea.org.mk/Documents/CEA_Journal_IV_1.pdf

 

 1. “Applicability of the dominant macroeconomic theories in transition economies”, Economic Views (Magazine for economic theory and practice matters), No. 2/2009, Faculty of Economics – Pristina, http://www.efpr.edu.rs/EP%202-2009.html

 

 1. “Neoliberalisam – how it come and where it lead us?”, in: “Business and Economics” No. 137, Скопје, Март 2009.

 

 1. “Market economies in crisis – mayor shift in the dominant macroeconomic paradigms”, Political Thought (Magazine for Political and Societal Issues), No. 27, Konrad Adenauer Foundation and the Institute for “Democracy Societas Civilis” Скопје, Декември 2009

 

 1. “Economic theory, economic policy and economic practice –(case of R. Macedonia)”, in:   Годишник на Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

 

 1. “Theoretical foundation of the key macroeconomic policies” – master thesis, Економски факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Мај, 2009

 

 

 

ИСТРАЖУВАЧКИ СТУДИИ

 

 1. “Reaction of smoking prevalence and cigarette consumption to price and income changes in the Republic of North Macedonia”, Aналитика тинк-тенк / Универзитетот Илиноис во Чикаго, Policy brief, Декември 2019

 

 1. “Analyses and Guidelines- A Ministration of Local Property Taxes”, УНДП, Министерство за финансии, Декември 2019, стр.47

 

 1. “Comparative analysis on local government borrowing and issuing municipal bonds”, УНДП, Министерство за финансии, Министерство за локална самоуправа, Април 2019, стр.100

 

 1. “Research on the financial and non-financial support of civil society organizations by the local authorities”, European Association of Local Democracy (ALDA) – Skopje, Здружение на финансиски работници на локални самоуправи и јавни претпријатија (ЗФР) и Европското движење (ЕМ)., Скопје, Декември, 2018, стр. – 96 (на македонски, англиски и албански).

 

 1. “Public Debt in Southeast Europe” – Why to enable public participation?, European Union, Balkan Monitoring Public Finances, Јуни 2018. Достапно на: http://wings-of-hope.ba/wp-content/uploads/2018/07/Public-debt-in-Southeast-Europe-Why-to-enable-public-participation-web.pdf

 

 1. “Fiscal transparency, accountability and institutional performances as a foundation of inclusive and sustainable growth in Macedonia” published by World Bank as first prize reworded paper on the Call for papers published for Macedonia Systematic Country Diagnostic (SCD)

 

 1. “Performance Budgeting – solution for more transparent and accountable budget process in Macedonia”,  објавено од: Association of Finance Officers of Local Government and Public enterprises,  Bulletin No. 4, Април, 2017,  стр- 16-22

 

 1. “Analysis and review of policies for social inclusion of young people”, special focus on the Northeast planning region of Macedonia, ЦЕА / Федерација на фармери на Република Македонија (FFRM), финансирано од Европска Унија, октомври, 2016 (коавтори: Весна Гарванлиева, Габриела Димовска), стр.46,COBISS.MK-ID 101719818. http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/10/Analiza_Politiki_Soc_Ink_PTrud-w-disclamer-CIP-21092016.pdf

 

 1. “Policy on Balanced Regional Development in Macedonia – Goals, Challenges, Trends” објавен во рамките на проектот за граѓанско општество на УСАИД, Издавач: Фондација за отворено општество Македонија, јануари 2017, објавено на Англиски, Македонски и Албански јазик (коавтор Слаѓан Пенев)

 

 1. “Research the labor market -Young unemployed in The Northeast planning region of Macedonia”,(research monograph), CEA/ Национална федерација на фармери (НФФ). Финансиран од Европската Унија, издавач  Центар за економски анализи, Мај, 2016 (ко-автори Весна Гавранлиева, Марјан Николов, Игор Митевски и Габриела Димовска), pp.61, COBISS.MK-ID 101095946. http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/Istrazuvanje-profil-na-nevraboteni-ponuda-final.pdf

 

 1. “Analysis of the labor market – Demand for labor in the Northeast Region of Macedonia”,(research monograph), ЦЕА/ Национална федерација на фармери (НФФ). Финансиран  од Европската Унија, издавач Центар за економски анализи , мај, 2016 (ко-автори Весна Гавранлиева, Марјан Николов, Игор Митевски и Габриела Димовска), pp.80. COBISS.MK-ID 101095690. http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/Analiza-na-pazar-na-trud-pobaruvacka-final.pdf

 

 1. “Budget Process Transparency in Macedonian Municipalities”,(research monograph), (истражувачка монографија), CEA/FORUM-CSID и Европска Унија, ЦЕА документ за политики, Август, 2015 (коавтори Весна Гарванлиева, Марјан Николов и Слаѓан Пенев), објавен на Македонски и на Албански јазик.

 

 1. “Feasibility study – Performance Budgeting for a Better Budget Process and Increasing Transparency and Accountability”, (истражувачка монографија), CEA/IDSC и ЕУ, издавач Центар за економски анализи (CEA) – Скопје,  Јануари, 2015 (на Англиски, Македонски и Албански јазик)

 

 1. “Performance Budgeting – for a Better Budget Process and Increasing Transparency and Accountability”, (истражувачка монографија), ЦЕА/IDSC и ЕУ, септември, 2014 (на Македонски и Албански јазик). Види на: http://www.cea.org.mk/documents/CEA_IDSCS_Performance_budgetingMKD.pdf

 

 1. “Report of the monitoring of transparency and accountability of the budget users” објавена студија,  CEA/IDSC и ЕУ, ноември, 2014 (на Македонски и Албански јазик). Види на: http://www.idscs.org.mk/images/performancebudgeting/CEA-IDSCS-Izvestaj-od-monitoring-FINAL-EN-B5.pdf и http://cea.org.mk/documents/cea_idscs_izvestaj%20od%20monitoring_mkd.pdf

 

 1. Study on the importance of remittances of persons working in Afghanistan and Iraq for Kumanovo and Tetovo, Центар за економски анализи (CEA), Скопје, мај 2012, pp.31. Достапно на: http://cea.org.mk/documents/studii/CEA%20Studija%20%20transferi%20od%20Irak%20i%20Avganistan%20-%20Final.pdf

 

 1. Study on the Effects of The Greek Economic Crisis on The Macedonian Economy, Center for Economic Analyses – CEA, June, 2010 (Co-author Hristijan Risteski). Available only in Macedonian at: http://cea.org.mk/documents/studii/EFEKTI%20OD%20GRCKATA%20EKONOMSKA%20KRIZA.pdf

 

 1. Analysis of the status and structure of the consumption of students and pensioners in Macedonia (policy study), CEA Journal of Economic, December, 2009, pp.97. Available only in Macedonian: http://cea.org.mk/documents/studii/STUDENTI%20I%20PENZIONERI%20FINAL%20FINAL.pdf 

 

 

 

Прирачници, извештаи и други документи

 

 1. ANALYSE AND GUIDELINES- ADMINISTRATION OF LOCAL PROPERTY TAXES, UNDP/Ministry of Finance, Republic of North Macedonia, December 2019

 

 1. GUIDELINES FOR EFFICIENCY INCREASE IN APPLYING TRANSFER PRICING, Republic of North Macedonia, UNDP/Ministry of Finance, December 2019

 

 1. GUIDELINES FOR EFFICIENCY INCREASE IN EXCHANGE OF INFORMATION FOR TAX PRUPOSES Republic of North Macedonia, UNDP/ Министерство за финансии, Декември 2019

 

 1. Financing of the local governments in the Republic of Macedonia in 2018 (Annual Fiscal Decentralization Report), UNDP/Министерство за финансии, Скопје, Октомври, 2019

 

 1. Semi-Annual Report on the Financing of Local Governments in The Republic of Macedonia for 2019 (Semi-Annual Fiscal Decentralization Report), UNDP/ Министерство за финансии, Скопје, Октомври, 2019

 

 1. Five Feasibility studies – Feasibility study on local government borrowing and issuing municipal bonds in Municipality of Veles/Municipality of Kumanovo / Municipality of Gostivar / Municipality of Strumica and Municipality of Kisela Voda. UNDP/Министерство за финансии/Министерство за локална самоуправа

 

 1. Comparative Report 2013 -2017: Financing of the local governments in the Republic of Macedonia, UNDP/Министерство за финансии, Скопје, Октомври, 2017

 

 1. Financing of the local governments in the Republic of Macedonia in2017 (Annual Fiscal Decentralization Report), UNDP/Министерство за финансии, Скопје, October,2017

 

 1. Semi-Annual Report on the Financing of Local Governments in The Republic of Macedonia for 2018 (Semi-Annual Fiscal Decentralization Report), UNDP/Министерство за финансии, Скопје, Октомври, 2018

 

 1. “Islamic Economics”, Yeni BALKAN NEW, No. 14, February 2018. Достапно на: http://www.yenibalkan.com/ekonomi

 

 1. “Economic challenges – Old economic wine in new bottles”, FORUM ANALITICA, 12 2017, No 15, Достапно на: www.forum.org.mk
 2. Evaluation Report of the structure and form of K1 and K2 (evaluation of the key quarterly reports prepared by LSGU regarding budget execution and arrears), UNDP, Јануари 2018

 

 1. Semi-Annual Report on the Financing of Local Governments in The Republic of Macedonia for 2017(Semi-Annual Fiscal Decentralization Report), UNDP/Министерство за финансии, Скопје, Декември, 2017

 

 1. Financing of the local governments in the Republic of Macedonia in2016 (Annual Fiscal Decentralization Report), UNDP/Министерство за финансии, Скопје, Ноември, 2017

 

 1. “Good Governance in Public Finance Management” Manual for municipal councilors, UNDP/AFO, Јануари, 2016

 

 1. Report – Analyses of the personal inflation in the Republic of Macedonia, Центар за економски анализи, Скопје, Декември 2010, pp.26. (коавтори): Марјан Николов, Христијан Ристески, Миле Наскоски

 

 • Основач на првиот портал на младите македонски економисти – Young Economic Minds – https://youngeconomicminds.com/
 • Член на економскиот совет на МАТТО (Macedonian Turkey Chamber of Commerce – www.matto.com.mk
 • Член на Комисијата за евалуација и селекција на предлог-проекти за новоосновани фирми (стартапи) – дел од активностите на Фондот за иновации и технолошки развој на Република Северна Македонија
 • Член на истражувачкиот тим на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ).
 • Член на советодавниот одбор за утврдување на Civil Society Index (CSI) за 2018. Центар за регионални истражувања и соработка “Студиорум”.
 • Член на меѓуминистерската работна група за подготовка на – ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ НА Република Македонија 2018 – 2020
 • Член на работна група за превенција/управување со цврст отпадот – MK 12 IPA IB EN 02 16 Твининг проект за  отпад 2017/2018
 • Контакт експерт на Trans-National Research Corporation во врска со економските прашања во земјата.
 • Член на Macedonian American Alumni Association (MAAA); и International Visitor Leadership Program (IVLP) – алумни (од 2016)
 • Секретар на пост-дипломскиот студим на департманот Економски развој и меѓународни финансии, Економски Факултет – Скопје, УКИМ (од 2016)
 • Член на Центарот за Кариера при Економскиот Факултет – Скопје, УКИМ (2012-2015)
 • Член на Извршниот одбор при Центарот за Економски Анализи (ЦЕА) (2010 – 2015), www.cea.org.mk
 • Член на Извршниот одбор при Академско Културно и Уметничко друштво Мирче Ацев – Скопје (од 2011)
 • Член на Истражувачкиот Клуб на Народната Банка на Република Македонија (од 2011)
 • Претседател на Државната комисија за разгледување и евалузација на учебници за средно образование (Департман: Економско право и Трговија), мај 2010 – јуни
 • Постар Економист (Аналитичар) во Центар за Економски Анализи- Скопје (2006-2017).

 

 

Членства во одбори на едитори и рецензенти

 

 • Member of the Editorial Board and Reviewer (since May 2010) of the economic magazine “CEA Journal of Economics”, which elaborates the economic issues, publishing – semi-annual, in English, by the Center for Economic Analysis (CEA) – Skopje. Available at: www.cea.org.mk/Jurnal.htm
 • Member of the Editorial Board (Secretary) for Annual 2010 of the Faculty of Economics – Skopje; University of “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje
 • Reviewer at the Annual of the Faculty of Economics – Skopje, (since 2014)
 • Assistant Editor-in-Chief of the International Journal “Journal of Contemporary Economic and Business Issues”, since November 2014-http://www.eccfjournal.mk/index.php/editorial-board-2/
 • Reviewer of the National Bank of the Republic of Macedonia (NBRM), published working papers, since 2015
 • Member of Editorial board of the International conference (and  Proceedings from International Conference) “ECONOMIC RECOVERY IN THE POST-CRISIS PERIOD” Skopje, May 29-30, 2015, organized by Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics `– Skopje
 • Editor of the Regional study Public Debt Regional Analysis: Bosnia –Bulgaria – Kosovo –Montenegro – Macedonia – Serbia – Slovenia, regarding public finances, public debt, and fiscal sustainability, 2018. Published by consortium of 10 organizations, under the EU project – Balkan Monitoring Public Finance

 

 

Награди и признанија

 

 • World Bank Award (First prize) for the best paper “Fiscal transparency, accountability and institutional performances as a foundation of inclusive and sustainable growth in Macedonia” in the area of determining the factors to ensure that economic growth benefits all citizens and the main challenges to ensure the sustainability of economic growth (reviewed by a panel composed of World Bank staff working on the Systematic Country Diagnostic), December, 2017.

 

 • Recognition for contribution in the field of the Economics for 2017, awarded by the Association of Managers of Macedonia, October 2017

 

 • Winner of the most prestigious award in the field of macroeconomics in Macedonia First prize for the best research in the field of macroeconomics for 2014., granted by the National Bank of the Republic of Macedonia. More information: http://www.nbrm.mk/?ItemID=BEDC8D3E6A0E8B49AFCF259FFCDF0B05

 

 • Selected as a youth leader for International Visitor Leadership Program granted by U.S. State Department (nominated by US Embassy Macedonia, 2016).

 

 • Promoted as one of top -10 students in generation 2004/2005 – Faculty of Economics – Skopje, University „Ss. Cyril and Methodius“, Skopje

 

 

 

 

Избрани проектни активности (национални и меѓународни проекти)

 

 • Team member – Expert Employment Education in North Macedonia E4@mk, Component 3– support of the Expert Group for the process of financing education in Macedonia(secondary education) , funded by HELVETAS Swiss Inter- cooperation. Contract No. 0307-145

 

 • Project title” Public Finance for Development (PFD)”, Programme established by Ministry of Finance of Slovak Republic and UNDP – Istanbul. Project purpose: Strengthen the capacities of the Ministry of Finance, ZELS (municipalities) and Public revenue office for administration of Property taxes – Provide advisory services and design of Guidelines for the Ministry of Finance and the Public Revenue Office.

 

 • National Municipal Financing Expert, UNDP. Project title: 00096214. Post title/area: National Municipal Financing Expert. Practice area: Democratic Governance. preparation of Annual (2018) and Semi-annual (2019) Analytical reports on the municipal revenues and expenditures (Reports on Fiscal Decentralization). The Project aims to assist the Ministry of Finance and the Commission form monitoring the process of decentralization in analyzing the state of municipal revenues and expenditures.

 

 • Team member – Project title” Public Finance for Development (PFD)”, Programme established by Ministry of Finance of Slovak Republic and UNDP Istanbul. Project purpose: Contract No: IC 53/19P_ . Strengthen the capacities of the Ministry of Finance for transfer pricing and in exchange of information for tax purposes – Provide advisory services and design of Guidelines for efficiency increase of in exchange of information for tax purposes and design of Guidelines for efficiency increase in applying transfer pricing for the Ministry of Finance and the Public Revenue Office
 • Team member – International Scientific Project “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle-Income Countries“, funded by the University of Illinois at Chicago. UIC is a core partner of the Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco. The research component of the project include 7 national research projects and 1 comparative regional study with a focus on gaps in research on economic and fiscal aspects of national tobacco taxation policies as a part of effective tax policies. The policy dialogue component aimed at putting tobacco taxation issues on the policy agenda in the region and producing evidence-based recommendations that will result in sustainable and systemic policy impact.

 

 • Team Leader (Project Manager), Project title: Comparative and feasibility study on local government borrowing and issuing municipal bonds, RFP 29/2018, UNDP. The aim of this assignment was to provide municipalities with the knowledge and tools needed to obtain financing for capital projects. Comparative study study on local government borrowing and issuing municipal bonds was produced, several (five) feasibiility studies for macedonian municipalitie were prepared, as well as on-job training and developing the recommendations on local government borrowing. The expert team also provided the Ministry of Finance with recommendations on future municipal debt policy and alternative financial instruments for local capital investments.

 

 • National Municipal Financing Expert, UNDP. Project title: 00096214 Empowering Municipal Councils – Implementation phase. Post title/area: National Municipal Financing Expert. Practice area: Democratic Governance. preparation of Annual (2017) and Semi-annual (2018) Analytical reports on the municipal revenues and expenditures (Reports on Fiscal Decentralization) and Comparative Report on the municipal revenues and expenditures (Report on Fiscal Decentralization) for the period 2013-2017. The Project aims to assist the Ministry of Finance and the Commission form monitoring the process of decentralization in analyzing the state of municipal revenues and expenditures.

 

 • Designated And Block Grants For Municipalities (MSIP-PMU-CS- IC-022-18) – World Bank technical assistance to the Ministry of Local Self-Government and Ministry of Finance of the Republic of Macedonia. National consultant – The purpose of this engagement is to redefine the method and criteria for allocation of designated and block grants based on the conducted detailed analysis of the situation with allocation of grants and in accordance with the projections arising from the determined most suitable new model of financing of delegated competencies of municipalities in the Republic Macedonia. Preparing the detailed analysis of the current situation – Preparing comparative study for 5 countries – Design 3 models concerning different methods and criteria for allocation of designated and block grants.

 

 

 • Project number & title: 00089220 “Improving Municipal Governance”. Post title/area: National Consultant for Integrated and Inclusive Local Development/Good Governance. Designing methodology for preparing Integrated Development Plans for 30 municipalities; preparing materials and curricula for training; support to LSG in preparing IDP; designing methodology and selection of 30 project that should be supported by UNDP.

 

 • Project number & title: 00089220 “Improving Municipal Governance”. Post title/area: National Consultant for Integrated and Inclusive Local Development/Good Governance. Designing methodology for preparing Integrated Development Plans for 30 municipalities; preparing materials and curricula for training; support to LSG in preparing IDP; designing methodology and selection of 30 project that should be supported by UNDP.

 

 • Balkan Monitoring Public Finance – International EU funded project, which is being carried out by a consortium of 10 organizations from 7 countries (Macedonia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo). explicitly aims to improve the transparency and accountability of policy and decision-making in the area of public finances, within the Balkans region, through strengthening the role and of NGOs in monitoring the institutions that operate in the area of public finances, specifically in the fields of public debt, public-private partnerships, tax equity, and infrastructure projects. . Engaged as a key expert for preparing regional study for 7 countries regarding public finances, public debt, and fiscal sustainability.

 

 • Annual (2016) and Semi-annual (2017) Analytical reports on the municipal revenues and expenditures (Reports on Fiscal Decentralization) and Assessment Report of the prescribed forms of K-1 and K-2 quarterly reports. The Project aims to assist the Ministry of Finance in analyzing the state of municipal revenues and expenditures in 2016 and first half of 2017 and drawing conclusions about the system of municipal finances. Project – 00096214 Empowering Municipal Councils –Implementation phase, Practice area: Democratic Governance;funded and implemented by UNDP.

 

 • “CSOs for Making Local Democracy Work” – funded by EU (reference number IPA/2016/381939, for the implementation of the Action funded by the call EuropeAid/151569/DD/ACT/MK). Project partners: European association of local democracy (ALDA) and Association of Finance Officers of Local Government and Public enterprises – Key Expert in the project for implementation of reserch regarding the financial and non-financial support of local authorities to civil society organizations on national level.

 

 • Twinning Project – Strengthening the administrative capacities for implementation of Waste Framework Directive (WFD) and Special Waste Streams Directives (WEEED, WBAD and WPD) Member of Waste prevention working group – Developing a Waste Prevention Plan and other strategic documents.

 

 • Twinning Project – Strengthening the administrative capacities for implementation of Waste Framework Directive (WFD) and Special Waste Streams Directives (WEEED, WBAD and WPD) Member of Waste prevention working group – Developing a Waste Prevention Plan and other strategic documents. Open Budget Index in Montenegro, pilot project implemented by Institut Alternativa, Montenegro, funded by the British Embassy in Montenegro. Peer reviewer – providing suggestion, comments and directions for completing the draft OBI questionnaire/survey according latest edition of the OBI methodology.

 

 • “Empowering Municipal Councils”,. Funded by Swiss Development and Cooperation, implemented by United Nation Development Program (UNDP). Project goal – Local government units to work more effectively and transparently. Team leader (expert) in preparing Financial Performance Assessment Tool for Municipalities (PEFA), measuring the efficiency of public management in Macedonian municipalities, preparing training program/materials concerning good governance , designing and building e-learning platform for municipal councils in Macedonia, building the capacity of councils of LSGU on public financial management good governance, transparency/accountability.

 

 • “The Impact of European Debt Crisis on the Economic Integration Process in the EU”, Development of a joint program for analyzing the effects of the European debt crisis on the economies of Bulgaria and Macedonia – incl. development of methodological framework of the study and outlining the subjects of comparative analysis regarding the impact of the crisis on the economies of Bulgaria and Macedonia; Organizing joint conference in 2016 and publishing the results of joint research in collective work in English. Project supported by Macedonian academy of Sciences and Arts (MASA) and Bulgarian academy of Science (BAS); – http://www.iki.bas.bg/en/node/3541.

 

 • “Creating employment pathways for rural youth”, IPA 12-9139/1, funded by EU. Engaged as Senior Expert – Preparing three studies – 1) Research on the labour market in the North-east Region; 2) Profiling the target group- unemployed rural youth,3) Analyses and review of policies for youth employment and included in organizing career fairs between stakeholders (employers and potential employees).

 

 • “Monitoring of the pre-electoral and electoral budget expenditure and political financing” project goal – to achieve in a long term effects of higher transparency in the central and local budget spending related to pre electoral period and period of political campaigns and monitoring of the budgets, expenditures and reporting of the political parties in the period before the elections and during the official campaign. Funded by Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Implemented by Transparency International Macedonia, Project position – Specialist for National and Local Public Spending.

 

 • “Empowering Municipal Councils” preparation phase, project goal – Local government units to work more effectively and transparently. Funded by Swiss Development and Cooperation, implemented by United Nation Development Program (UNDP) and Association of Financial Workers. Expert in preparing Financial Performance Assessment Tool for Municipalities (PEFA), measuring the efficiency of public management in Macedonian municipalities and involve in determining the capacity of councils of LSGU on public financial management.

 

 • Contact person/expert of Trans-National Research Corporation regarding economic issues in Macedonia. Trans-National Research Corporation is a consulting firm that specializes in providing portfolio managers and corporate strategists with macro-economic and political research on a wide range of global markets.

 

 • “Parliaments and Budgetary and financial oversight in the Western Balkans”, organized by Network of Parliamentary Committees on Economy Finance and European integration of Western Balkans (NPC); WESTMINSTER FONDATION FOR DEMOCRACY. Training of parliamentary staff from 8 parliaments in the western Balkan countries, regarding budget efficiency and need for performance budgeting reform.

 

 • “Enhancing transparency and accountability through performance budgeting” funded by European Union, Macedonia/Holland. European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2012-2013.Reference: EuropeAid/134-015/L/ACT/MK (Senior Expert). –Preparing two policy papers, feasibility study and trainings concerning performance budgeting

 

 • Building capacities of Macedonian State Officials in Performance Budgeting – study trip to Helsinki (team leader) – participants form eight budget users from Macedonia (heads of budget departments) meet with number of institutions in Finland (Ministry of Finance, State Treasury, National Audit Office, Prime Minister’s Office, Ministry of Transport and Communications, Parliament) on workshop sessions to discuss about Finish experience with budget reform, especially performance budgeting. Funded by European Union.

 

 • Coalition for budget monitoring (Inclusive municipalities- Budget monitoring and participation), IPA (CSF) Programme 2012-2013. Reference: EuropeAid/134-588/L/ACT/MK. (Senior expert).See more: www.kbm.mk. – Preparing manual, training materials for Budget legislation, budget transparency, public finances in the country etc.

 

 • “Мigration and remittance profiles for countries in the EU-10 and Western Balkan countries” Team member -Building detailed regional database regarding remittance for EU-10 and Western Balkan countries. Funded by World Bank.

 

 • Open Budget Initiative, International Budget Partnership Center on Budget and Policy Priorities Washington, D.C. www.openbudgetindex.org Research is part of the International Budget Partnership the only independent, comparative, regular measure of budget transparency and accountability around the world. Key researcher for Open Budget Survey 2011 (for Macedonia)

 

 • Business Incubator-Economic Development and Visibility of the Border Region; Research and training for Municipality of Berovo – Research about the potential for starting new businesses in the region of Berovo and facilitating trainings for project management and team building, within the framework of project” Business incubator-Economic Development and visibility of the border region” Funded by the European Union, Reference: 2007CB16IPO007-2009-1-84/01. (Municipality of Berovo); Team leader

 

 • Technical Assistance to the State Statistical Office Short Term Expert (Consultant) Funded by the European Union; implemented by consortium ASA Institute, Germany, Federal Statistics Office of Germany (DESTATIS), Germany and Czech Statistical Office

 

 • Open Budget Initiative, International Budget Partnership Center on Budget and Policy Priorities Washington, D.C. www.openbudgetindex.org Peer reviewer for Open Budget Survey 2010 (for Macedonia)

 

Избрани – Обуки, Конференции, Работилници

Обуки, студиски патувања

 

Berlin, Germany n 17 -21 February 2020

 

Tivat, Montenegro 2-5 June 2020

 

Bali , Indonesia 2-10 July, 2020

 

Tirana ,Albania October 14 -15, 2020

 

Belgrade, Serbia, September 2019

Belgrade, Serbia, September 2019

Trainings/workshops part of the International Scientific Project “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle-Income Countries“, funded by the University of Illinois at Chicago.

 

Study visit for sstrengthening the capacities of the Ministry of Finance and Public Revenue Office for transfer pricing and in exchange of information for tax purposes – in the framework of the project title” Public Finance for Development (PFD)”, Programme established by Ministry of Finance of Slovak Republic and UNDP Istanbul.

 

Study visit for strengthening the capacities of the Ministry of Finance/ ZELS/Municipalities/ Cadastre/Public Revenue Office for administrating Local property taxes – in the framework of the project title” Public Finance for Development (PFD)”, Programme established by Ministry of Finance of Slovak Republic and UNDP Istanbul.

 

International Summer School on the Regulation of Local Public Services 20th Edition. (21 participant vs. 910 applicants form 108 countries). This prestigious International School is designed to offer two weeks “full immersion” in user charges regulation of local public services (e.g. waste, water, public transport, district heating, sport facilities). See more – http://turinschool.eu/iss.

 

19 February – 14 March, 2016, US: Washington, D.C, Los Angeles (California), Denever (Colorado), Jacksonville (Florida) and New York

 

International Visitor Leadership Program “Transparency and accountability” organized and funded by U.S. State Department (nominated by US Embassy Macedonia). Meetings, summits, discussion with representatives by number of key federal and national US institutions: American University, Washington; University of California, Los Angeles; University of Columbia, New York; The Bauman Foundation/Georgetown University Public Policy Institute; U.S. Department of State (DOS); The United States Government Accountability Office (GAO); The United States Department of Justice (DOJ); The Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency (CIGIE); U.S. Office of Government Ethics (OGE), United States House of Representatives Committee on Ethics, New York Regional Office of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC); New York State Department of Financial Services (DFS); The Revenue Watch Institute (RWI) etc.

 

 

5 November – 10 November 2014, Helsinki. Finland

Study trip to Helsinki (team leader and coordinator) – participants form eight budget users from Macedonia meet (workshop sessions) with number of institutions in Finland (Ministry of Finance, State Treasury, National Audit Office, Prime Minister’s Office, Ministry of Transport and Communications, Parliament) to discuss about Finish experience with budget reform, especially performance budgeting.

 

January 13, 2014 to January 24, 2014, Vienna, Austria

 

Macroeconomic Management and Fiscal Issues Training organized by International Monetary Fund (IMF), Joint Vienna Institute, Vienna, Austria

 

May 28, 2012 to June 8, 2012, Vienna, Austria

Monetary and Exchange Rate Policy Training organized by International Monetary Fund (IMF), Joint Vienna Institute, Vienna, Austria

July 09 – 20, 2007 Belgrade – Serbia

Letter of Excellence and Certificate, “Vienna and Chicago: Two Schools of Free-Market Economic Summer School organized by ESPI Institute

April 2005, Skopje

Certificate “International Money Markets” Seminar organized by ATTF Luxembourg

May 23 – July 05, 2005, Skopje Certificate “Pension Administration” Seminar organized by World Bank Institute

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.