fbpx

д-р Виолета Цветкоска

Вонреден професор

Катедра за Менаџмент

vcvetkoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 920

Приемно време:

Вторник: 11:00 – 13:00

Среда: 13:00 – 15:00

Виолета Цветкоска е вонреден професор по предметите: Операциони истражувања и Основи на бизнис аналитика на Економскиот факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На Економскиот факултет – Скопје работи од декември 2007 година, најпрво како помлад асистент, а потоа како асистент па доцент.

Дипломирала на Економскиот факултет – Скопје како најдобар студент на Департманот за менаџмент во 2007 година. Магистрирала на Факултетот за организациски науки при Универзитетот во Белград на студиската програма за Операциски менаџмент во 2010 година. Докторската дисертација под наслов: „Методи и модели на повеќекритериумско одлучување во менаџментот: емпириска студија за евалуација на ефикасноста на одредени организациски единици во Република Македонија“, успешно ја одбранила на 12.6.2013 година на Економскиот факултет – Скопје, со што се стекнала со научниот степен доктор на економски науки.

Автор е на книгата: „Примена на повеќекритериумски методи во банкарството: Случајот на Комерцијална банка АД Скопје“. Има објавено повеќе стручни и научни трудови во меѓународни списанија и зборници од конференции и симпозиуми.

Активно учествува на домашни и меѓународни обуки, курсеви, семинари, работилници, советувања, конференции, симпозиуми и летни школи кои се од особена важност за нејзиното професионално усовршување. Покрај тоа, посебен придонес за развојот на нејзината академска кариера имаат и реализираните студиски престои на универзитети во Европа, Северна и Јужна Америка и Азија.

Повеќе пати се јавува во улога на член на организациски одбори на особено значајни домашни и меѓународни научни конференции и летни школи, а исто така, е рецензент во неколку меѓународни списанија.

Работи на различни проекти и е член на повеќе меѓународни друштва и на работни групи на Асоцијацијата на европски друштва за операциони истражувања (EURO).

Подрачја на нејзин научен интерес се: науката за менаџмент / операционите истражувања, науката за одлучување, квантитативната анализа за менаџмент, науката за податоци, бизнис аналитиката, математичкото програмирање (DEA) и повеќекритериумските модели и методи за деловно одлучување.

Предмети:

Насоки

Степен

Операциони истражувања

Департман Менаџмент

Прв циклус студии

Основи на бизнис аналитика

 

Прв циклус студии

Квантитативни методи за финансиски менаџмент

Студиска програма по Корпоративен финансиски менаџмент

Прв циклус студии

Операциони истражувања

 

Трет циклус студии

Наука за одлучување

 

Трет циклус студии

Монографии:

 1. Cvetkoska, Violeta. “Applying Multi-Criteria Decision-Making Methods in Banking”, Skopje: Magor, 2018. (in Macedonian)
 2. Fiti, Taki; Petrevski, Goran; Filipovski, Vladimir; Trenovski, Borce; Tashevska, Biljana; Trpeski, Predrag; Cvetkoska, Violeta; Antovska, Marica. “Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in the Republic of Macedonia”, Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2017. (in Macedonian)
 3. Cvetkoska, Violeta. “Applying Multi-Criteria Decision-Making Methods in Banking: The Case of Komercijalna Banka AD Skopje”, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2017.

Глави во книги:

 1. Cvetkoska, Violeta; Barisic, Petra. Analyzing the Efficiency of Travel and Tourism in the European Union. In: Mladenovic N., Sifaleras A., Kuzmanovic M. (eds) Advances in Operational Research in the Balkans. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2020, 167-186. (first online: 25 July 2019) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21990-1_10

Оригинален научен труд во списание со импакт фактор:

 1. Cvetkoska, Violeta; Savic, Gordana. Efficiency of Bank Branches: Empirical Evidence from a Two-Phase Research Approach. Economic Research-Ekonomska istrazivanja. 30 (2017), 1; 318333. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305775 (2016 Impact Factor: 0,742)

Научни трудови во други списанија

 1. Cvetkoska, Violeta. Key Factors Influencing Students’ Choice of University for Postgraduate Studies Abroad: A Multicriteria Decision Model, Journal of Contemporary Economic and Business Issues. 6 (2019), 1, 31-43.
 2. Terek, Edit; Mitic, Sinisa; Cvetkoska, Violeta; Vukonjanski, Jelena; Nikolic, Milan. The Influence of Information Technology on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Companies in Serbia, Dynamic Relationship Management Journal. 7 (2018), 2, 39-49.
 3. Naumovski, Toni; Cvetkoska, Violeta; Georgieva, Lidija. Applying the Methodology Data Envelopment Analysis in the Defence Sector: Literature Review, Contemporary Macedonian Defence. 17 (2017), 33, 43-52.
 4. Fotova Cikovic, Katerina; Cvetkoska, Violeta. Efficiency of the Macedonian Banking Sector: a Non-Parametric Approach, CEA Journal of Economics. 12 (2017), 2, 17-26.
 5. Cvetkoska, Violeta; Barisic, Petra. The Efficiency of the Tourism Industry in the Balkans. The Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo – Journal of Economics and Business. 14 (2017), 31-41.
 6. Cvetkoska, Violeta; Iliev, Filip. How to Choose your Next Top Salesperson: Multiple-Criteria Approach. Business Systems Research Journal. 8 (2017), 1, 92-112.
 7. Cvetkoska, Violeta. A Survey of the Use of Operational Research in Decisions Made by Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Macedonia. Croatian Operational Research Review. 7 (2016), 2, 349-365.
 8. Naumovska, Elena; Cvetkoska, Violeta. Efficiency of the Macedonian Banking Sector. Yugoslav Journal of Operations Research. 26 (2016), 3, 317-329.
 9. Cvetkoska, Violeta. Leadership “Blue” Ocean, Human Capital, No. 4 (2014), 29-31.

Трудови во Зборници со рецензија

 1. Cvetkovska, Violeta; Ivanovska, Nika. Multi-Criteria Decision Model for Selecting the Best IT Employee of the Year. Accepted to be published in Book of Proceedings of the XLVI Symposium of Operational Research (SYM-OP-IS 2019), September 15-18, 2019, Kladovo, Serbia.
 2. Naumovski, Toni; Georgieva, Lidija; Cvetkoska, Violeta. The Application of the Non-Parametric Methodology DEA: the Case of the Republic of North Macedonia. Accepted to be published in Book of Proceedings of the XLVI Symposium of Operational Research (SYM-OP-IS 2019), September 15-18, 2019, Kladovo, Serbia.
 3. Cvetkoska, Violeta; Radinovic, Bojana. The Phenomenon of the Negative Interest Rates with a Special Review of the Macedonian Banking Sector. In Book of Proceedings of the XLIV Symposium of Operational Research (SYM-OP-IS 2017), Zlatibor, Serbia: The University College of Civil Engineering and Geodesy (main organizer), 2017, 496-501.
 4. Cvetkoska, Violeta. Student Perceptions Regarding the Mind Map Application in Mathematical Education. In Book of Proceedings of the Third ENTRENOVA Conference (ENTerprise Research InNOVAtion Conference), (on CD-ROM)/ Bacovic, Maja; Milkovic, Martin; Pejic Bach, Mirjana; Pekovic, Sanja; Simicevic, Vanja; Zoroja, Jovana (eds.). Zagreb, Croatia: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ”IRENET”, 2017, 351-357.
 5. Cvetkoska, Violeta. The Role of Operational Research in Managerial Decision-Making. In the Proceedings of the VII International Symposium of Engineering Management and Competitiveness (EMC), (on CD-ROM). Zrenjanin, Serbia: University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2017, 51-56.
 6. Georgieva, Lidija; Naumovski, Toni; Cvetkoska, Violeta. DEA Applications in the Defense Sector. in Book of Proceedings of the XLIII International Symposium on Operations Research (SYM-OP-IS 2016)/ Ilic, Aleksandar; Petrovic, Dalibor; Stojkovic, Dejan (eds.). Medija Centar “ODBRANA”, 2016, 475-478.
 7. Georgieva, Lidija; Naumovski, Toni; Cvetkoska, Violeta. Measuring the Efficiency of Participating Countries in NATO-Led Mission in Afghanistan, ISAF: Non-Parametric Approach. in Book of Proceedings of the XLIII International Symposium on Operations Research (SYM-OPIS 2016)/ Ilic, Aleksandar; Petrovic, Dalibor; Stojkovic, Dejan (eds.). Medija Centar “ODBRANA”, 2016, 479-482.
 8. Cvetkoska, Violeta; Iliev, Filip. Criteria of Successful Career in Sales: Sales Managers’ Perspective. In Book of Proceedings of the Second ENTRENOVA Conference (ENTerprise Research InNOVAtion Conference), (on CD-ROM)/ Bacovic, Maja; Milkovic, Martin; Pejic Bach, Mirjana; Pekovic, Sanja. Zagreb, Croatia: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ”IRENET”, 2016, 99-106.
 9. Cvetkoska, Violeta; Begicevic-Redzep, Nina. Applying the Analytic Hierarchy Process to Rank City-Branches. In Book of Proceedings of the XV International Scientific Symposium SymOrg 2016/ Jasko, Ondrej; Marinkovic, Sanja (eds.). Belgrade, Serbia: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 2016, 241-252.
 10. Cvetkoska, Violeta. Evaluating the Relative Efficiency of Bank Branches by Using the COOPERFramework. In the Proceedings of the XLII International Symposium on Operations Research (SYM-OP-IS 2015)/ Mladenovic, Nenad; Urosevic, Dragan; Stanimirovic, Zorica (eds.). Belgrade, Serbia: Mathematicki Institut SANU, 2015, 105-108.
 11. Cvetkoska, Violeta; Danilov, Marko. Candidates’ Ranking for the Project Manager Job Position: Absolute Measurement. In Book of Proceedings of the International May Conference on Strategic Management – IMKSM2014/ Zivkovic, Zivan; Mihajlovic, Ivan; Djorgjevic, Predrag (eds.). Bor, Serbia: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014, 68-76.
 12. Cvetkoska, Violeta; Barisic, Petra. Measuring the Efficiency of Certain European Countries in Tourism: DEA Window Analysis. In Book of Proceedings of the International May Conference on Strategic Management – IMKSM2014, Zivkovic, Zivan; Mihajlovic, Ivan; Djorgjevic, Predrag (eds.). Bor, Serbia: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014, 77-86.

Трудови во Годишник на Економски факултет – Скопје, со рецензија

 1. Cvetkoska, Violeta. What Factors are of Crucial Importance for Students in Choosing a University for Postgraduate Studies. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 53, 2018, 621-638 (in Macedonian).
 2. Cvetkoska, Violeta. Universities’ Efficiency Analysis: Literature Review of DEA Application. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 52, 2017, 565-577 (in English).
 3. Cvetkoska, Violeta. The Approach of Management Science and Its Application in Practice with a Specific Review of Medium-Sized Enterprises in the Republic of Macedonia. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 51, 2016, 565-584 (in Macedonian).
 4. Cvetkoska, Violeta. Using the Mind Map Tool in Teaching and Learning. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 50, 2015, 667-686 (in Macedonian).
 5. Naumovska, Elena; Cvetkoska, Violeta. Measuring the Efficiency of the Banking Sector in the Republic of Macedonia. Annual Collection of the Faculty of Economics – Skopje, 49, 2014, 221-238 (in Macedonian).

Докторска дисертација

 1. Methods and Models of Multicriteria Decision-Making in Management: Empirical Study on Evaluation of the Efficiency of Certain Organizational Units in the Republic of Macedonia (in Macedonian). Skopje: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics – Skopje, 12.6.2013, 342 pages.

1.        Член на Клубот на истражувачи во организација на Народната банка на Република Северна Македонија (2013- )

2.       Член на Хрватското друштво за операциски истражувања, Загреб Хрватска, (2013- )

3.       Член на Евроазиското друштво за бизнис и економија (февруари 2014 – )

4.       Член на друштвото за економско мерење (2015 – )

5.       Член на Меѓународното друштво за повеќекритериумско одлучување (2017 -)

6.       Член на работната група на EURO за повеќекритериумска помош (март 2017 – )

7.        Член на работната група на EURO за бихејвиористички операциони истражувања (2017 -)Раководител на Центарот за податоци и информации на ЕУ (ЕУи) (ноември 2019 -)

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.