fbpx

д-р Даниела Мамучевска

Вонреден професор

Катедра за Економија

daniela.mamucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-866

 

Приемно време:

Вторник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

Четврток 10:00:00 – 12:00:00

д-р Даниела Мамучевска родена е во Скопје. Во студиската 1996/97 година се запишува на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ и дипломира во септември 2000 година со просечна оценка 9.30 на отсекот Финансии и банкарство. Во јануари 2007 година ги завршува постдипломските студии од областа на Монетраната економија при Економскиот факултет во Скопје и се стекнува со научното звање магистер по економски науки од областа на монетарната економија. Во периодот од септември 2007 до септември 2008 година ги завршува вторите постдипломски студии од областа на Економијата на Факултетот за економија и бизнис при РУГ Универзитетот во Гронинген, Холандија. Докторската дисертација на тема „Модели на регулација на монополското однесување на пазарот“ успешно ја одбранила на 24.04.2013 година на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ , со што се стекнала со научен степен доктор по економски науки.

Д-р Даниела Мамучевска, досега пред научната и стручната јавност се презентирала со повеќе од 30 труда објавени во зборници од стручни конференции, монографии и стручни списанија. Понатаму учествувала на повеќе  од 20 конференции, симпозиуми работилници и научни трибини. Досега д-р Мамучевска реализирала неколку студиски пресоти во странство (во Будимпешта, Холандија и Франција), а исто така учествувала и во реализација на повеќе домашни и меѓународни проекти.

Д-р Даниела Мамучевска досега била добитник на три стипендии,  од кои две на Владата на Р. Македонија како студент на додипломски и на постдипломски студии и една на холандската влада како стипендист на NUFFIC програмата. Денес таа е член на повеќе алумни мрежи и асоцијации.

Нејзиниот научен и истражувачки интерес е насочен кон следниве области: микроекономија макроекономија, политиката за заштита на конкуренцијата, регулација на монополизирани дејности, политика на цени и ценовни стратегии, индустриска политика и организација.

ПредметНасокиСтепен
МикроекономијаМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Маркетинг политика на цениМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
СПОЈУВАЊА И АКВИЗИЦИИ ПОМЕЃУ КОМПАНИИТЕКорпоративен финансиски менаџментВтор циклус студии
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.