fbpx

д-р Ежени Брзовска

Вонреден професор

Катедра за Маркетинг

ezeni.brzovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-834

Приемно време:
Понеделник 14:00:00 – 16:00:00

Вторник 12:00:00 – 14:00:00

Среда 14:00:00 – 16:00:00

Ежени Брзовска е Вонреден професор која предава Маркетинг предмети на додипломски и постдипломски студии.

Ежени Брзовска е родена на 20.05.1979 година во Скопје. Автор е на повеќе научни трудови публикувани во национални и меѓународни списанија и зборници, учествувала во национални и меѓународни научни проекти, конференции  и конгреси од областа на маркетингот и има одржано пленарно предавање на научно стручен собир. Во 2018 година е избрана за  вонреден професор и во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ/Економски факултет – Скопје, д-р Ежени Брзовска изведува настава и вежби на прв циклус студии по предметите: Управување со производот, Управување со каналите и Меѓународен маркетинг, на втор циклус студии по предметите: Политика на производ и Меѓународен маркетинг, на студиската програма Маркетинг.

Дипломирала на Економскиот факултет – Скопје во 2002 година, каде била и наградена за најдобар студент на департмантот  маркетинг. Докторската дисертација под наслов  “Електронските медиуми на телекомуникацискиот пазар и трендот на појава на новите медиуми” ја одбранила на 12.11.2012 година на Економскиот факултет – Скопје со што се стекнала со академскиот степен – доктор на економски науки.

Во периодот од 2003 до 2009 година работи во Македонски Телеком -Скопје, во департманот за маркетинг комуникација, каде извршува работни задачи од областа на маркетингот. Таа била наградена за најдобар вработен во Македонски Телеком за годината 2007 во областа за маркетинг и продажба.

 

Предмети

Насоки

Степен

Управување со производот

 

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Управување со маркетинг каналите

 

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Меѓународен маркетинг

 

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Политика на производ

 

 

Втор циклус на студии

Меѓународен маркетинг

 

 

Втор циклус на студии

 • Brzovska, E., Kovachevski, D., (2019) Assessing Levels of Brand Recognition by Children Aged 3 to 5 Years., 25th SINGAPORE International Conference on Marketing (MEEIS-19)
 • Debarliev, S., Brzovska, E., and Janeska Iliev A., (2019),HR Branding and the Potential Value: Empirical Evidence and Practical Implications, Dynamic Relationships Management Journal, Vol.6, No.1, pp.41-53
 • Brzovska, E. (2018), The Importance and Performance of Different Dimensions of the Experience Based Model within Cultural Institutions, the Athens Journal of Tourism, Vol. 5, No. 4, December 2018, pp. 289-303
 • Brzovska, E., Debarliev, S., (2018), Determining Different Activities within Experience Economy Model for Cultural Institution, 10th EPIEM/ESTIEM Conference: Creating Value Conference
 • Brzovska, E. , Ozretic-Dosen, D., Simjanovska,  (2017), The importance of different dimensions in the experiential based model among wine tourists and wine industry experts in the Republic of Macedonia, Econviews, Vol.3, No.1, pp.137-147
 • Ciunova-Shuleska A., Brzovska, E., Ristevska-Jovanovska, S. (2017), Nutrition information on food labels: consumers’ reasons for ignorance, Proceedings of ISER International Conference, pp. 1- 6
 • Брзовска, Е., (2017), Анализа на важноста на димензиите на моделот базиран на искуство помеѓу винските туристи со различни демографски карактеристики, Годишник на Економски факултет, стр.39-51
 • Brzovska, E. , Ozretic-Dosen, D. (2016), “Exploring the Importance of Different Product Cues on the Selection for Chocolate from the Consumer Perspective”, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering,  Volume 10, Number 12, pp. 3720 – 3723
 • Brzovska, E., Petkovska – Mircevska T., (2016), Determinants of country image –Croatia’s image in the Republic of Macedonia, Journal of sustainable development, Volume 6, Number 15, pp. 5-16
 • Brzovska, E., Petkovska – Mircevska T.,(2016), Evaluating the importance of determinants for an image of Croatia among Macedonian citizens with different demographic characteristics, IBANESS Conference, Prilep
 • Брзовска, Е., (2016), Детерминанти за определување на имиџот на

земјата: случајот на Република Македонија, Годишник на Економски факултет, стр. 53-63

 • Паламидовска – Стерјадовска, Н., Циунова – Шулеска, А., Ристевска – Јовановска, С., Брзовска, Е., (2015), Развивање на индекс на задоволство на потрошувачите во Република Македонија, Универзитет Св.Кирил и Методиј (монографија), Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет – Скопје
 • Brzovska, E., Trpkova – Nestorovska, M., Ristevska – Jovanovska, S., (2015), Measuring аttitudes аnd behavior towards different formats of online banner on Macedonian market, CEA Journal of economics, Volume 1, Number 1, pp.57 -68
 • Brzovska, E., Palamidovska-Sterjadovska, N., (2015), Perception and intention for buying private label in particular product categories among Мacedonian consumers, M-Sphere Book of Papers, pp.138 -146
 • Предавач за Одржливи брендови, ИЕЦЕ, меѓународен проект Dimension, 2019
 • Учество во меѓународен проект “Gameplay for inspiring digital adoption”- Innovative approaches for mentoring and supporting older adults for digital adoption,  2019
 • Учество во реализацијата на развивање индекс на задоволство на потрошувачите во Р.Македонија”, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 2015
 • Предавач на првата интернет маркетинг и онлајн ПР конференција Allweb, 2012
 • Учество во меѓународен проект COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies”, 2011
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.