fbpx

д-р Елена Макревска Дисоска

Вонреден професор

Катедра за Надворешна трговија

elena.makrevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-847

Приемно време: 

Вторник 11:00 – 13:00

Четврток 10:00 – 12:00

Елена Макревска Дисока е ангажирана на Економски факултет во 2013 година на катедрата надворешна трговија. Во периодот од 2008 до 2012 година, работела како асистент на група предмети од област на макроекономија на Универзитетот Американ Колеџ-Скопје. Нејзини главни области од истражувачки интерес се: меѓународна економија и европски економски интеграции. Има објавено голем број на трудови во меѓународни списанија и четири книги: Внатрешен пазар на ЕУ (2020); Меѓународни организации и интеграции (2018); Еврото и надворешнотрговската размена на ЕУ(2015) и 360 степени поглед на светската економска криза- на англиски (2012). Била ангажирана на национални и меѓународни проекти и учествувала на бројни меѓународни и домашни работилници и конференции.

Предмет

Насоки

Степен

Единствен пазар на ЕУ

 

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв Циклус студии

Европски економски интеграции

 

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв Циклус студии

Меѓународни организации и интеграции

 

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв Циклус студии

Единствен пазар на ЕУ

 

Европски студии

Втор Циклус Студии

Европски економски интеграции 

Европски студии

Втор Циклус Студии

Во последните пет години:

 1. „The Impact of a Crisis on the Innovation Systems in Europe: Evidence from the CIS10 Innovation Survey“, European Review vol.27, no. 4, pp. 543-562, 2019. Cambrigde University Press. Co-authors: Dragan Tevdovski, Katerina Toshevska-Trpchevska and Viktor Stojkoski. Impact factor: 0.316.
 2. “Innovation performance of European SMEs: determined by regional or firm specific factors?”, International Journal of Business Innovation and Research (IJBIR), vol. 20, no. 2, 2019. Interscience Publishers. Co-authors: Katerina T.Trpchevska. Indexed in SCOPUS.
 3. „ Human Freedom and Economic Prosperity: Evidence from Eastern Europe”, The Visio Journal no.4, pp.37-48, 2019. Visio Institute. Co-author: Katerina Shapkova Kocevska.
 4. „„The effect of intra-EU and extra-EU trade on the economic growth in selected Central and Eastern Countries”, Annual of the Faculty of Economics-Skopje, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, 2019.
 5. „Enhancing Regional Cooperation through customs digitalization in CEFTA-2006“,Conference proceedings of the FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Opatia, Croatia, 2019. Indexed in: EBSCO. Co-authors: Irena Kikerkova and Katerina T.Trpchevska and Ljuben Kocev.
 6. “Analysis of the impact of economic factors upon the FDI inflow in SEE and CEE countries”, Optimum Economic Studies, vol. 4, no. 98, pp.3-15, 2019. Co-authors: Irena Kikerkova, Katerina T. Trpchevska and Elena Naumovska.
 7. „Мобилност на капиталот во ЕУ: Права и ограничувања дефинирани според законодавството на ЕУ“, Годишник на Економски факултет-Скопје, Универзитет „св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 2018.
 8. „Panel Data Analysis of the Impact of Economic and Institutional Factors upon the FDI Inflow in SЕЕ Countries“, Review of socio-economic perspectives, issue 3, vol. 2, pp. 17-29, 2018. BC GRUP INC. Co-authors: Katerina Toshevska-Trpchevska, Irena Kikerkova and Elena Naumovska.
 9. “Evidence of Innovation Performance in the period of economic recovery in Europe”, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2018. Taylor & Francis Group. Co-authors: Dragan Tevdovski, Katerina Toshevska-Trpchevska and Viktor Stojkoski. Impact factor: 1.055.
 10. “Vector Error Correction Model on FDI and their impact in the Republic of Macedonia”, Zagreb International Review of Economics and Business, vol.21, no.2, pp.19-35, 2018. Faculty of Economics and Business, University of Zagreb. Co-authors: Irena Kikerkova, Elena Namovska and Katerina T. Trpchevska. Indexed in EBSCO.
 11. „What is the the role of innovation in productivity growth in CEE countries?”, Еconomics of Transition, vol. 25, no. 3, pp: 527-551, 2017.  European Bank for reconstruction and development, London. Co-authors: Dragan Tevdovski and Katerina T. Trpchevska, Impact factor: 1.064.
 1. „Integration in the European Union as a double-edged sword for the Western Balkans”, Journal of Liberty and International Affairs, vol.3, no. 1, pp. 26-36, 2017. Institute for research and European studies, Bitola. Indexed in EBSCO.
 2. „Value chain analysis in the Republic of Macedonia”, Economic Ideas and Practices, n.25, pp. 23-35, 2017. Faculty of Economics, University in Belgrade. Indexed in EBSCO.
 3. „Influence of Trade and Institutions on Economic Growth in Transitional Economies: Evidences from Countries from Central and Eastern Europe and Western Balkans“, Economic Analysis, vol. 50, no. 3-4, pp: 32-42, 2017. Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia. Co-author: Katerina Shapkova Kocevska. Indexed in EBSCO .
 4. „Debt or Wage-led Growth: the European Integration“, Journal of Economic Integration, vol.31 no.2, pp. 326-352, 2016. Center for Economic Integration, Sejong Institution, South Korea. Co-author: Katerina Toshevska-Trpchevska. Indexed in SCOPUS.
 5. „Re-shaping the Model of Economic Growth of the CEE countries“, Baltic Journal of European Studies, vol.6, no. 2, pp.137-159, 2016. Tallinn University of Technology, Estonia. Indexed in SCOPUS.
 6. „Trade facilitation agreement, tool to facilitate and secure trade”, Conference proceeding of the International Scientific Conference Trade perspective 2016: Safety, security, privacy and loyalty, Zagreb, Croatia, 2016. Co-authors: Irena Kikerkova and Katerina T.Trpchevska.
 7. „The role of innovation in productivity growth in Central and Eastern European Countries”, Conference proceedings of the Research Economic Development and Entrepreneurship in Transitional countries conference- REDETE, Belgrade, Serbia, 2016. Co-authors: Katerina Toshevska-Trpcevska and Dragan Tevdovski.
 8. „Продлабочување на Внатрешниот пазар преку хармонизација на законодавството на ЕУ“. Годишник на Економски факултет, Универзитет „св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 2016.
 9. “Eфектите од креирањето на Внатрешниот пазар на ЕУ“, Годишникот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, УКИМ во чест на проф. д-р Јане Миљовски, 2016.
 10. „Factors affecting current account in the Republic of Macedonia“, CEA Journal of Economics, vol. 10, no.2,pp. 45-56, 2015. Center for economic analysis (CEA), Skopje. Co-author: Marija Trpkova-Nestorovska. Indexed in EBSCO.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.