д-р Елена Макревска Дисоска

Вонреден професор

Катедра за Надворешна трговија

elena.makrevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-847

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време: 
Понеделник: 11:00 – 13:00 ч.
Четврток 11:00 – 13:00 ч.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.