fbpx

д-р Игор Ивановски

Вонреден професор

Катедра за Математика и статистика

igor.ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-812

Приемно време:

Понеделник 10:00:00 – 12:00:00

Роден е во Скопје, 1977. Избран е за помлад асистент на Економскиот факултет во Скопје во Јануари, 2001, на предметите математика за бизнис и математика за економисти. Неговото подрачје на научен интерес претставуваат квантитативните економски дисциплини и информационите науки. Магистрира на Економскиот факултет-Скопје, во областа на менаџментот во осигурувањето, успешно бранејќи го трудот: „Осигурувањето и економскиот развој во Република Македонија“.
Во моментов, на Економскиот факултет-Скопје, ја изработува докторската дисертација под наслов „Животно и капитално-пензиското осигурување и економскиот  развој“.
Коавтор е на трудот “Применета математика, збирка задачи за бизнис и економија”.

ПредметНасокиСтепен
ОсигурувањеМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Математичка статистикаСтатистички методи за бизнис и економијаВтор циклус студии
Математика за економистиМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Финансиска математикаМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
ОсигурувањеМенаџмент во осигурувањето, Сметководство и ревизија (двегодишни студии)Втор циклус студии
Финансиска и актуарска математикаМенаџмент во осигурувањетоВтор циклус студии
МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕКорпоративен финансиски менаџментВтор циклус студии
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.