fbpx

д-р Кирил Јовановски

Вонреден професор

Катедра за Финансии

kiril.jovanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-886

Приемно време:

Вторник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

 

За вонреден професор по Финансиски пазари и институции и Лични финансии на катедрата по финансии е избран во јуни 2019 година.

Дипломирал во 2005 година на департманот финансиски менаџмент. Истата година се вработил во Стопанска банка АД Скопје, корпоративен сектор. Во март 2006 година се вработил во Комерцијална Банка АД Скопје во Секторот за кредитирање на стопанство.

Во февруари 2008 година се вработува како асистент на група предмети од областа на финансиите, а во октомври 2013 е избран за доцент по предметот Лични финансии.

За време на студирањето како и подоцна, постојано учествува на семинари, летни школи, работилници и симпозиуми од областа на финансиите.

Денес е активен на сите позначајни проекти поврзани со финансискиот сектор (пазарот на капитал и банкарство), каде преку својата еспертиза допринесува за развојот на овој дел од македонската економија. Притоа бил член на одборот на директори во ЦДХВ, Фондот за осигурување на депозити, Македонска берза АД Скопје, а од 2018 година со мадат од 5 годнини од страна на СОбранието на РМ е избран за надворешен член на Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Предмети

Насоки

Степен

Финансиски пазари и институции

Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија

Прв циклус студии

Лични финансии

Финансиски менаџмент

Прв циклус студии

Монетарен систем и политика

Монетарна економија,финансии и банкарство

Втор циклус студии

Финансиски пазари и институции

 Монетарна економија,финансии и банкарство

 

Втор циклус студии

 1. “The global financial and economic crisis: its impact on Macedonia“, International conference, Faculty of Economics-Belgarde, Serbia, Belgarde, September 2009.
 2. Demand for money in Macedonia“, international conference, Faculty of Economics-Szeged, Hungary, Szeged, November 2009.
 3. Demand for Money in Macedonia“, South East Europe Review for Labor and Social Affairs, 13, no. 1, pp. 121-136.
 4. Кредитирањето во странски валути и неговите ефекти врз финансиската стабилност, магистерски труд, Економски факултет Скопје, Декември 2010.
 5. “The impact of foreign currency borrowing during the financial crises, finance and monetary policy after the global financial crisis“, Faculty of Economics-Skopje, Skopje, November 2011, pp. 53-65.
 6. “Macroeconomic imbalances in different groups of countries“, International conference, Faculty of Economics-Stip, 2012.
 7. “Macroeconomic shocks asymmetry: SEE as an optimal currency area“, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol III, no II, December 2013, EDAsol, Banja luka, pp. 179-200.
 8. Финансиската доларизација, либерализацијата на финансиската сметка и финансиската стабилност, докторска дисертација, Економски факултет Скопје, Јуни 2014.
 9. “The role of financial dollarization during the financial crises“, CEA Journal of Econmics, vol. 9, no. 1, pp. 13-23.
 10. “Applying Performance Measurement Systems for Efficient Incentive Systems – Practice from the Companies in Macedonia” Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin, Development and Entrepreneurship Agency, pp. 423-432.
 11. Dollarization and the Macroeconomic Policies”, Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, pp. 128-139.
 12. “Impact of fiscal decentralization on price stability in European countires“, CЕА Journal of Econmics, vol. 9, no. 2, pp. 25-25.
 13. “Risk disclosure practices in annual reports of listed companies: evidence from developing country“, Research Journal of Finance and Accounting, vol 6, No 6, pp. 184-192.
 14. Лични Финансии, авторизирани предавања, Економски Факултет, Март, 2015.
 15. “Private versus public sector saving-investment gap in the Macedonian economy-a comparative study“, Journal of International Scientific Publications, Economy and Business, Vol 9, pp. 31-40.
 16. “Financial liberalization and the financial euroization“, Economic Developemеnt 1-2/2015, The Institute of Economics-Skopje, 289-305.
 17. “The influence of the banking sector functions on economic activity in Macedonia“, Scientific Annals of the Alexandry Ioan Cuza, vol 62, no 2, University of Iasi Economic Sciences, Romania, pp. 207-220.
 18. “Real Convergence in Central and Eastern Europe: An Empirical Analysis“, Proceedings from International Conference „The Changing Role of Finance in Today’s Global Economy“, Faculty of Economics – Skopje.
 19. De-evroization in Macedonia”, International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, Budapest, Hungary, Vitta Superior Hotel, October 26, 2017.
 20. “Empirical Panel Analysis of Non-performing Loans in the Czech Republic. What are their Determinants and How Strong is their Impact on the Real Economy?,” Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, vol. 68 (5), pages 460-490, October. Web of Science impact factor (0.563). 

 

 1. “Еврозона – (не)оптимално валутно подрачје” Годишник на Економски факултет – Скопје,.Том 53 С. 1–654 Скопје, 2018, ISSN 0489-0922.
 2. “Процес на де-евроизација во Македонија” Годишник на Економски факултет – Скопје,.Том 52 С. 1–584 Скопје, 2017. ISSN 0489-0922.
 3. “Финансиска либерализација во услови на висок степен на финансиска евроизација” Годишник на Економски факултет – Скопје,.Том 51 С. 1–604 Скопје, 2016. ISSN 0489-0922.
 4. „Детерминанти на кредитната евроизација во земјите од Југоисточна Европа“,Годишник на Економски факултет – Скопје,.Том 50 С. 1–704 Скопје, 2015. ISSN 0489-0922.
 1. Стопанска банка АД Скопје – микро кредитрање (2005-2006).
 2. Комерцијална банка АД Скопје – координатор во секторот за кредитирање на стопаснтво, (2006-2008).
 3. Предавач на тренинг центарот на Македонска берза АД Скопје, подржан од EBRD и CAPMEX Виена – Македонска берза АД Скопје, 2012-
 4. Член на тимот во проектот за изработка на физибилити студија за можноста и оправданоста за основање на „ЗЕЛС – Банка на општините“ како правно лице за вршење на банкарски активности, за потребите на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС), Скопје, ноември 2012.
 5. Член на тимот во проектот за изработка на физибилити студија: “Економска студија на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија” , Телеком Аустриа АГ, 2014.
 6. Член на одборот на директори на ЦДХВ, (2012-2014).
 7. Член на одборот на директори на Фондот за осигурување на депозити на Македонија, (2014-2016).
 8. Член на одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, (2016-2018).
 9. Координатор на советот за развој на пазарот на капитал – Министерство за финансии на РМ (2018-2020).
 10. Раководител на Центарот за економски истражувања – Економски факултет – Скопје (2020-2023).
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.