fbpx

д-р Никола Левков

Вонреден професор

Катедра за Менаџмент

nikola.levkov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-841

Приемно време:

Понеделник 12:00:00 – 14:00:00

Среда 12:00:00 – 14:00:00

Четврток 10:00:00 – 12:00:00

Роден на 12-ти Мај 1980-та година во Куманово, Република Македонија. 

Во 2003 година ги завршува додипломските студии на Економскиот Факултет – Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје, Македонија. Од Јуни 2004 година работи на Економски Факултет – Скопје како  асистент на департманот менаџмент. Има завршено пост-дипломски студии на департманот МБА – Менаџмент на Економски Факултет – Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје, во 2009-та година. Истата година го брани магистерски труд на тема „Менаџмент на знаење и организациско учење во организација базирана на знаење“.

 Во периодот од Јануари 2008 до Мај 2008-та година успешно ја завршува програмата за усовршување на млад академски кадар JFDP (Junior Faculty Development Program) во областа на бизнис администрација на универзитетот „Џорџ Вашингтон“ – Вашингтон, САД. Програмата е финасирана од страна на Стејт Департментот на САД. Тој е алумни на Џорџ Вашингтон универзитетот. 

Во период од Фебруари 2010 до Фебруари 2011-та година успешно ги завршува  едногодишните пост-дипломски студии во областа на Информационен менаџмент на Католичкиот Универзитет Лувен, во Лувен Белгија. Дипломира со (Cum Laude) значајна разлика во однос на останатите во генерацијата. Тој е алумни и на Католичкиот Универзитет Лувен, од Лувен, Белгија. 

Докторира на 9.2.2015год. со докторска дисертација на тема  „Влијанието на усогласеноста помеѓу бизнисот и ИКТ врз организациските перформанси“. На 31.1.2020 – та година е избран за вонреден професор на катедрата по менаџмент.

Предмети

Насоки

Степен

Менаџмент информациони системи

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Деловно комуницирање

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Теорија на одлучување

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Менаџмент информациони системи

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии), МБА – Менаџмент

Втор циклус на студии

Менаџмент на знаење

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии)

Втор циклус на студии

 1. N Levkov, Palamidovska –Sterjadovska, (2019) Corporate Social Responsibility Communication in Western Balkans Banking Industry: A Comparative Study Management Research and Practice 11 (3), 18-30
 2. N Levkov, M Trpkova-Nestorovska, (2019), Antecedents of Management Innovation – A Case of Companies from Western Balkan Countries, CEA – Journal of Economics 14 (1), 63-78
 3. M Trpkova-Nestorovska, N Levkov, (2019), Determinants of life-expectancy: analysis of Southeastern European countries, KNOWLEDGE-International Journal 31 (1), 193-198
 4. N Levkov, (2018) Dynamic social alignment on operational level and organisational performance, International Journal of Information Systems and Change Management 10 (1), 16-39
 5. N Levkov, (2018), Comparative study on e-government indicators between Western Balkan Countries and the EU countries, Annual of Faculty of Economics-Skopje 53 (1), 219-232
 6. N Levkov, How Macedonian Municipalities are Using Social Media for Public Communication, Annual of Faculty of Economics – Skopje 52 (1), 199-210, 2017.
 7. Borce Trenovski; Ilina Mangova; Nikola Levkov, The level of fiscal transparency and accountability of budget users – evidence from Macedonia, Int. J. of Public Policy, 2016 Vol.12, No.3/4/5/6, pp.210 – 242
 8. Levkov, N.; 2015. Perceptual Congruence between Business and IT Professionals on Operational Level, In: Proceedings of 25th International Business and Information Management Association Conference, 7-8 May, Amsterdam, Netherlands, pp.888-900.
 9. Mijoska, M & Levkov, N.; 2015. Business Process Orientation Construct Analysis in Companies in the Republic of Macedonia, In: Proceedings of 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 25-29 May, Opatija, pp.1829-1835.
 10. Levkov, N., Mijoska, M., D. Jovevski; 2015. Social Media Marketing Activity in Western Balkan Banking Industry, In: Proceedings of 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 25-29 May, Opatija, Croatia, 1874-1885.
 11. Levkov, N., and Gjorgijovski, B. 2015. ‘Knowledge Specialization as a Barrier for Social Business/IT Alignment’, CEA Journal of Economics, Vol. 10, No. 1, pp. 69-81.
 12. Nikola Levkov, “The evolution of CIO role in business – comparative study”, Faculty of Economics – Skopje Annual, TOM 48C.1-397, 2013
 13. Nikola Levkov, “The role of capability maturity model integrated (CMMI) in software proces development – a company expirience of Gord Systems” Annual publication of Faculty of Economics – Skopje, TOM 47 C. 1-419, Skopje 2012
 14. Nikola Levkov and Blagoja Gjorgijovski; “Exploring relation between organizational infrastructure and knowledge sharing – A case of companies in Republic of Macedonia”,  CEA – Journal of Economics,”ISSN 1857-5269 UDK 33 Volume 6, Issue 1 Skopje, Macedonia, June 2011.
 15. Nikola Levkov, Social Media Marketing – Analysis of business practicies of companies in Republic of Macedonia, Annual publication of Faculty of Economics – Skopje, TOM 46 C. 1-   604, Skopje, 2011
 16. Nikola Levkov, “Knowledge circulation in the companies in R. of Macedonia – Strategy of personalization vs. strategy of  codification”, Published in Annual publication of scientific   papers of Faculty of Economics –Skopje, December 2009
 17. Nikola Levkov, Stuart Umpleby “How service learning is conducted in a school of business” CEA – Journal of Economics, ISSN 1857-5269, UDK 33 Volume 4, Issue 2, Skopje, December 2009

1) Студиски престои

Од Јануари до Мај, 2008-та година ја завршил успешно едногодишната програма за усовршување на млад академски кадар (JFDP – Junior Faculty Development Program) во областа на бизнис администрацијата на Џорџ Вашингтон Универзитетот, во Вашингтон, во САД. Програмата е финансирана од Стејт Департментот на САД.

2) Учество во проекти 

1) The World IT project (2016 – година – сеуште во тек) – истражувач за Македонија. Овој проект е дизајниран да ги испита важните проблеми со кои се соочуваат вработените во ИТ во многу делови на светот. Тој е дизајниран да обезбеди увид во теми како што се ИТ професионална култура, организациска култура, национална култура, организациски ИТ прашања, технолошки теми и индивидуални теми.2) „Развивање на паметен систем за пријавување на комунални проблеми “- учество како независен консултант. Проект финансиски поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка – ГИЗ, преку Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа за модернизација на општинските услуги, 2015-та година – Август – Септември.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.