fbpx

д-р Николина Паламидовска - Стерјадовска

Вонреден професор

Катедра за Маркетинг

nikolina.palamidovska-sterjadovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-854

Приемно време:

Среда 10:00 – 12:00

Четврток 10:00 – 12:00

Николина Паламидовска-Стерјадовска дипломирала на Економскиот факултет-Скопје во 2006 год. на департманот по маркетинг, со просечен успех 9,52. Добитник е на наградата Frank Manning за најдобар студент на Економски факултет-Скопје за завршни студии во учебната 2005/2006 година. Во мај 2011 година, магистрирала на Економски факултет-Скопје на тема: “Модели за мерење на задоволството на потрошувачите како предуслов за градење долгорочни односи”. Во ноември 2013 година, на Економскиот факултет-Скопје, ја одбрани својата докторска дисертација на тема: “Влијанието на квалитетот на услугата врз финансиските перформанси на компаниите: емпириско истражување на банкарскиот сектор во Република Македонија”. Вработена е на Економски факултет-Скопје од 2007 година, каде што во моментот работи како вонреден професор на катедрата по маркетинг. На прв циклус студии ги предава предметите Маркетинг истражување и Односи со јавноста, а активно е вклучена и на студиите од втор циклус и трет циклус. Главни области на истражување й се применето маркетинг истражување, истражување на комуникациите на компаниите, истражување на однесувањето на потрошувачите, задоволство на потрошувачите и квалитет на услугата.

На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на звање како и рецензенскиот извештај.

ПредметиНасокиСтепен
Маркетинг истражувањеМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Односи со јавностаМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Маркетинг истражувањеМаркетинг, Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии)Втор циклус студии
 • Osakwe, C., Palamidovska-Sterjadovska, N., Mihajlov, M. and Ciunova-Shuleska, A. (2020), “Brand orientation, brand-building behavior, and brand identity in SMEs: An empirical evaluation”, Marketing Intelligence and Planning, forthcoming. (SSCI IF 2018: 1.585)
 • Prodanova, J., Ciunova-Shuleska, A. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2019), “Enriching m-banking perceived value to achieve reuse intention”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 37 No. 6, pp. 617-630. (SSCI IF 2018: 1.585)
 • Ciunova-Shuleska, A. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2019), “Model of satisfaction involving affect and personality traits”, Eurasian Business Review, Vol. 9 No. 4, pp. 485-500. (SSCI IF 2018: 2.143)
 • Levkov, N. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2019), “Corporate social responsibility communication in Western Balkans banking industry: a comparative study”, Management Research and Practice, Vol. 11 No. 3, pp.18-30.
 • Ciunova-Shuleska, A. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2018), “Emotions, personality traits and satisfaction: Assessment and model development, 26th EBES Conference Proceedings, 24-26 October, Prague, Czech Republic, pp.538-548.
 • Palamidovska-Sterjadovska, N. and Ciunova-Shuleska, A. (2017), “An integrated model of customer loyalty in the Macedonian mobile service market”, E+M Ekonomie a Management, Vol. 20 No. 2, pp. 199-215. (SSCI IF 2018: 1.211)
 • Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-Sterjadovska, N., Osakwe, C. N. and Omotoso, J. (2017), “The impact of customer retention orientation and brand orientation on customer loyalty and financial performance in SMEs: Empirical evidence from a Balkan country”, Journal of East European Management Studies, Vol. 22 No. 1, pp.83-104. (SSCI IF 2017: 0.794)
 • Brzovska, E. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2017), “Perception and intention for buying private label in particular product categories among Macedonian consumers”, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science, Vol. 3 No. 3, pp. 54-61.
 • Паламидовска-Стерјадовска, Н. (2017), “Тестирање на димензионалноста на квалитетот на услугата во банкарскиот сектор во Р. Македонија”, Годишник на Економски факултет-Скопје, Том 52, стр. 305-319.
 • Palamidovska-Sterjadovska, N. (2017), “Developing an instrument for measuring banking service quality”, 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society”, Zagreb, Croatia, 8-9 December 2017, pp. 448-457.
 • Mamucevska, D., Ciunova-Shuleska, A. and Palamidvoska-Sterjadovska, N. (2017), “Satisfaction, price fairness and loyalty: the case of the Macedonian telecommunications market”, Silver Jubilee Conference of the 25th Anniversary of the MBA Management Master Studies, Faculty of Economics-Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Macedonia, 17-18 November 2017. 
 • Ciunova-Shuleska, A., Osakwe, C. N. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2016), “Complementary impact of capabilities and brand orientation on SMBs performance”, Journal of Business Economics and Management, Vol. 17 No. 6, pp.1270-1285. (SSCI IF 2018: 1.855)
 • Паламидовска-Стерјадовска, Н. (2015), “SERVQUAL наспроти SERVPERF: алтернативни модели за мерење на квалитетот на банкарската услуга во Р. Македонија”, Годишник на Економски факултетСкопје, Том 50, стр. 369-384.
 • Паламидовска-Стерјадовска, Н. (2014), “Квалитативна анализа на квалитетот на услугата во банкарскиот  сектор  во  Р.  Македонија”, Годишник  на  Економски  факултет-Скопје, Том 49, стр. 271-285.
 • Palamidovska, N., Sekulovska, N. and Ristevska-Jovanovska, S. (2013), “Assessment of Customer Satisfaction on the Macedonian Mobile Phone Market”, Proceedings of the International Conference “BALCOR 2013”, Belgrade, Serbia, 7-11 September, 2013, pp. 431-438.
 • Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska, N. and Grishin, M. (2013), “An empirical assessment of service quality in the context of travel agencies in the Republic of Macedonia”, Market-Trziste, Vol. 25 No. 1, pp. 21-36.
 • Ciunova-Shuleska, A., Grishin, M. and Palamidovska, N. (2012), “Young People’s Attitudes toward Mobile Phones in the Republic of Macedonia”, Economic ResearchEkonomska istrazivanja, 2012, Vol. 25 No. 4, pp. 1067-1078. (SSCI IF 2018: 1.38)
 • Ciunova-Shuleska, A., Grishin, M. and Palamidovska, N. (2011) “Assessing young adults’ attitudes toward online shopping in the Republic of Macedonia”, Economic Review, Vol. 62 No. 12, pp.752-772.
 • Секуловска, Н. и Паламидовска, Н. (2010), “Service quality measurement in the retail banking in the Republic of Macedonia”, Конференција на Економски факултет – Скопје: “The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis”, Скопје, Р. Македонија, 11-13 ноември, 2010, стр. 345-356.
 • Krstevska, M. and Palamidovska, N. (2010), “The Influence of the Brand on the Purchase Decision in Recession Context”, Proceedings of the International Conference “Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Context”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 383-391.
 • Паламидовска, Н. (2009), “Истражување на лојалноста на корисниците на мобилните оператори во Република Македонија”, Годишник на Економски Факултет – Скопје, Tом 44, стр. 505-514.
 • Sekulovska, N. and Palamidovska, N. (2007), “The use of Internet as a promotional tool in the companies in Macedonia”, Proceedings of the International Conference “Marketing in 21st Century: Paradigms, Strategies, Tactics”, Varna, Republic of Bulgaria, September, 28-30 September, 2007.

Научни проекти

“Развивање национален индекс на задоволство на потрошувачите во Република Македонија”, Национален проект финансиран од УКИМ, 2015 (раководител на проектот).

 

Стучни студии

Економска студија на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија, октомври-ноември 2014.

 

Студиски престои

Студиски престој на Економски факултет-Загреб на Универзитет во Загреб, во периодот од 29.9.2015 до 2.10.2015.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.