fbpx

д-р Стојан Дебарлиев

Вонреден професор

Катедра за Менаџмент

stojan.debarliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-916

Приемно време:

Вторник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

Четврток 10:00:00 – 12:00:00

Стојан Дебарлиев е вонреден професор на катедрата по менаџмент на Економски факултет – Скопје, при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  Магистрирал  и докторирал во областа на бизнис менаџмент. Вработен е на Економски факултет – Скопје од 2005 година. Претходноно, се стекнал со практично работно искуство во бизнис секторот работејќи маркетинг и продажба во Macedonian On-line и Пекабеско. Неговиот образовен и истражувачки интерес се во областа на менаџментот, бизнис планирањето, стратегиите, бизнис моделите, претприемништвото и одржливиот развој. Тој е автор на универзитетски учебници, како и истражувачки трудови во научни списанија и зборници од меѓународни конференции. Има одржано предавања на летни школи, работилници и семинари. Активно предава на прв, втор и трет циклус студии. 

Предмети:

Насоки

Степен

Деловно планирање

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Претприемништво

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Основи на менаџмент

Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис

Прв циклус на студии

Нови можности и претприемништво

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии)

Втор циклус на студии

Меѓународен менаџмент на човечки ресурси

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии)

Втор циклус на студии

Корпоративно управување

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии)

Втор циклус на студии

Финансирање на претприемачки бизниси

Корпоративен финансиски менаџмент

Втор циклус на студии

Претприемништво и иновации

 

Трет циклус на студии

Деловно планирање

 

Трет циклус на студии

Економика на претпријатие

 

Трет циклус на студии

 • Janeska – Iliev, A and Debarliev, S. (2020), “Entrepreneurial intention and effective integration of young people with lower economics status in inclusive business model”, Management Research and Practice, Volume 12, Issue 1, pp.5-14
 • Debarliev, S., Brzovska, E., Janeska – Iliev, A (2019), “HR branding and the potential value: Empirical evidence and practical implications”, Dynamic Relationships Management Journal, Vol. 8, No 1, pp.41-53
 • Drakulevski, L., Debarliev, S., Janeska-Iliev, A., Taneva-Veshovska, A. (2017), “A story on leadership styles from Macedonian companies: Components of transformational vs. transactional leadership influenced by aspects of emotional intelligence, Ecoforum, Volume 6, Issue 2(11), pp.1-12.
 • Debarliev, S. and Mitrovska, S. (2016), “Creating distinctive value proposition in tourism by business model tools: Case study of the city of Ohrid”, European Scientific Journal, vol.12, No.35, pp.82-104.
 • Debarliev, S., Janeska-Iliev, A., Bozinovska, T. and Ilieva, V. (2015), “Antecedents of entrepreneurial intention: Evidence from developing country”, Business and Economic Horizons, Vol.11, Issue 3, pp.143-161.
 • Janeska-Iliev, A. and Debarliev, S. (2015), “Factors affecting growth of small business: The case of a developing country having experienced transition”, European Scientific Journal, Vol.11, No.28, pp.1-28.
 • Janeska-Iliev, A. and Debarliev, S. (2015), “Family business characteristics and differences: Some insights from the developing countries”, Proceedings of the 11th International Conference Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, Split-Hvar, Croatia, 27-29 May, 2015.
 • Debarliev, S. and Janeska – Iliev, A. (2015), “Development of the small and medium enterprise sector in Macedonia”, in Small and Medium Enterprises in South-Eastern Europe – Current State and Development Trends (SMEs’ business networks perspective), (research monograph) BSBA – Balkan Small Business Association, Skopje
 • Suklev, B., Drakulevski, Lj., Debarliev, S., Janeska-Iliev, A. (2013), Corporate Governance in Big Joint Stock Companies in the Republic of Macedonia, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, (research monograph) Faculty of Economics – Skopje, Skopje
 • Debarliev, S., Suklev, B. (2012), “Strategic planning effectiveness comparative analysis of the Macedonian context”, Economic and Business Review, 14, No. 1, pp. 63–93.
 • Предавач на повеќе летни школи, работилници и семинари во организација на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Влада на Република Македонија, Агенција за поддршка на претприемништвото, AIESEC Македонија, Start Up Academy, CEED Македонија, Erasmus + и др.
 • Член на национално тело за изработка на стратегијата за социјални бизниси во Република Македонија, 2018-сега
 • Член на Комитетот за мали и средни претпријатија во рамките на Националниот совет за претприемништво и конкурентност, 2013-2016
 • Член на повеќе комисии за избор на најдобра бизнис идеја и бизнис план во организација на Владата на Република Македонија 2010, Министерство за Економија 2014, Social Impact Award Europe, 2015 и др.
 • Секретар на Катедрата по менаџмент на Економски факултет- Скопје 2011-2019
 • Секретар на студиска програма на втор циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, 2014-сега
 • Член на комисија за изработка на Стратегиски план на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 2019-2023; Член на комисија за изработка на Стратегиски план на Економски факултет- Скопје 2011-2015 и 2015-2019, Член на комисија за изработка на Систематизација на работни места на Економски факултет – Скопје 2015, Член на комисија за изработка на Правилник за плати на Економски факултет – Скопје 2016 и др.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.