fbpx

 

д-р Сузана Макрешанска Младеновска

Вонреден професор

Катедра за Финанссии 

suzana.makresanska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 863

Приемно време:

Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 10:00:00 – 12:00

Родена е 1981 година во Скопје, каде завршила основно и гимназиско образование. Дипломирала во 2004 година, на Економскиот факултет – Скопје, на департманот Економија, со просечен успех на студии 9.81. Во 2011 година, завршила втор циклус студии по Монетарна економија на истиот факултет. Во 2015 година, ја одбранила својата докторска дисертација на тема „Фискалната децентрализација и макроекономските перформанси во земјите од Југоисточна Европа“, со што се стекнала со научен степен доктор на економски науки.

На Економскиот факултет во Скопје е вработена во 2006 година како помлад асистент по група предмети од областа на финансиите, а во 2015 година е избрана во звањето доцент по економски науки. Главни области на истражувачки интерес ѝ се јавните финансии, фискалната политика и фискалната децентрализација.

ПредметНасокиСтепен
Јавни финансииМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Локални финансииМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
Јавни финансии 2Монетарна економија, финансии и банкарствоВтор циклус студии
 • Макрешанска Младеновска, С., и други, (2019) „Економско-финансиски ефекти на локалните финансии: компаративна анализа на Р. Македонија и земјите од Југоисточна Европа”, научна монографија, Економски факултет – Скопје.
 • Makreshanska Mladenovska, S., and Tashevska, B., (2019) “The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in the CEE Countries” во зборник од трудови од 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society”, Загреб, Хрватска, Декември 2019 година.
 • Makreshanska Mladenovska, S., and Petrevski. G., (2019) “Fiscal Decentralisation and Government Size: Evidence from a Panel of European Countries”, Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 229 (2/2019), pp. 33-58. DOI 10.7866/HPE-RPE.19.2.2 Social Science Citation Index (Web of Science) Thomson Reuters, 2016 Impact Factor: 0.143

         Available at: https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/hpe/229_Art2.pdf

 • Gockov, Gj., and Makreshanska Mladenovska, S., (2019) “Factors driving the gross public debt dynamics: The case of Republic of Macedonia“, Journal of Contemporary Economic and Business Issues, Vol.6, No.1, 2019, p.59-73.

          Available at: https://journals.ukim.mk/index.php/jeccf/article/view/160/111

 • Makreshanska Mladenovska, S., and Petrevski. G., (2019) “Decentralisation and income inequality in Central and Eastern European countries” Post-Communist Economies, Vol.31 No.1, pp. 123-136. DOI: 10.1080/14631377.2018.1461526 Social Science Citation Index (Web of Science) Thomson Reuters, 2018 Impact Factor 0.984

           Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631377.2018.1461526

 • Петковски, М., Ќосевски, Ј., и Макрешанска Младеновска, С., (2018), “Ефектите на јавниот долг врз економскиот раст – емпириска панел анализа за новите земји членки на ЕУ”, Прилози, XLIX 1-2 2018, Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје.
 • Makreshanska Mladenovska, S., and Petrevski, G., (2018), “Budget Deficits and Fiscal Decentralization: Evidence from Central and Eastern Europe”, Прилози, XLIX 1-2 2018, Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје.
 • Makreshanska Mladenovska, S., and Petrevski, G., (2018) “Decentralization and Government Size: Evidence from Europe”, Годишник на Економски факултет – Скопје, том 53 (2018), стр. 49-58.

         Достапно на:

 • Petrevski, G., and Makreshanska Mladenovska, S., (2017) “Decentralization and macroeconomic performance: Evidence from developed European economies“, Годишник на Економски факултет – Скопје, том 52 (2017), стр. 345-384.

         Достапно на:

 • Petrevski, G., Gockov, G., Makreshanska Mladenovska, S., (2016), „Determinants of Real Convergence in Central and Eastern Europe“, in: Dimitar Nikoloski, Rasim Yilmaz, and Emilija Matesta (Eds.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (Proceedings), pp. 638-650. 

         Avaiable at: http://www.ibaness.org/conferences/prilep/ibaness_prilep_proceedings_26_December_2016.pdf

 • Makreshanska S., (2015), “Fiscal Decentralization and Income Inequality – Cross Section Analisys of CESEE Countries”, International Journal of Economic Development, The Institute of Economics – Skopje, No.17, 2015, 1/2, pp. 245-260.

        Available at: http://www.ek-inst.ukim.edu.mk/images/docs/ED/ED-17-No-1-2-2015/16-FISCAL-DECENTRALIZATION-AND-INCOME-INEQUALITY.pdf

 • Makreshanska, S., (2015), “How does decentralization affect fiscal performance of general government?”, in: Vladimir Filipovski (Ed.), International conference on Economic recovery in the post-crisis period (Proceedings), pp. 196-205.

        Available at: http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/Zbornik_na_trudovi/Proceedings%20(final).pdf

 • Trenovski, B., Tashevska, B., Makreshanska, S., (2015), “The global economic crisis – what should not be forgotten”, CEA Journal of Economics, 10 (1), pp. 99-112.

        Available at: http://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/article/view/32/32

 • Макрешанска, С., (2015), “Фискалната децентрализација и макроекономските перформанси на земјите од Југоисточна Европа”, (докторски труд), Економски факултет – Скопје.
 • Мakreshanska S, Jovanovski K., (2014), “Impact of Fiscal Decentralization on Price Stability in the European Countries”, CEA Journal of Economics, 9 (2), pp. 25–34.

        Available at: http://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/article/view/18

 • Petkovski M, Jovanovski K., Makreshanska S, (2014), “The Role of Financial Dollarization During the Financial Crises”, CEA Journal of Economics, 9 (1), pp. 13-22.

         Available at: http://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/article/view/23/23

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.