Индустриска политика

Индустриска политика

Наслов на наставниот предмет

Индустриска политика

Код

ECN 380

Наставник

Проф. д-р. Љубомир Кекеновски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да бидат способни:

·       за поврзаноста на индустријата и развојот, односно за процесот на индустрија-лизација:

·       за теоретските основи и практичните иискуства во примената на стратегиите на индустијализација

·       за теоретските и практични знаења за индустриската политика во поедини земји во светот, а посебно за индустриската политика на Европската унија и на некои од земјите од Европската унија;

·       за целите, видовите и инструментите на индустриската политика;

·       за енергетските основи на развојот на индустријата и во тој склоп со креирањето и операционали-зацијата на енергетската политика.

·       за основните карактер-истики на индустријата како подсистем на големиот економски систем;

·       за специфичните методи на анализа и за презентирање на сознанијата кои се употребуваат во инду-стриската политика и да стекнат занаење за нивна конкретна примена;

·       за теориските аспекти и практичните, применливи сознанија од областа на индустриската политика и на некои елементи на економиката на индустријата;

·       за научно-техничкиот прогрес во индустријата;

Содржина на предметната програма:

Предмет на програмата е да се дадат теориски и апликативни сознанија од областа на индустриската политика вклучувајќи одредени елементи на економиката на индустрија. научно – те хнолошкиот прогес во индустријата

·       Прв дел

·       Индустријата и развојот

·       Енергетските основи на развојот на индустријата

·       Стратегии на индустријализацијa

·       Воведен дел:

·       Индустриска политика во поедини земји

·       Втор дел

·       Индустриска политика

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.