fbpx

Кодови за предавање – Microsoft Teams

ПредметКод
Статистика за бизнис и економија – Предавање група 1 (Проф. Калина Треневска Благоева)ev2sewd
Статистика за бизнис и економија – Предавање група 2 (Проф. Марија Трпкова Несторовска)
cx1zjxs
Статистика Вежбиqoq32dw
Основи на е-бизнис – предавањеvwtqz8e
Информациони технологии – предавањеcudhc6g
Интернет маркетинг – предавање9iagmiq
Дизајн и развој на веб – предавање8ssgfw9
Менаџмент на бизнис процеси – предавањеnk1iufr
Менаџмент на одности со потрошувачите – предавањеifnvqq8
Економија на социјална држава – предавањеgoz01gx
Економија на трудот – предавањеcujxhn6
Развој на економската мисла – предавање8yjyx93
Регионална урбана економија – предавање2pde9hb
Глобалната економија и економските системи – предавањеjny3jb0
Државна регулација на бизнисот – предавањеqxk388u
Управување со маркетинг канали – предавањеu72zdoj
Политика на цени – предавањеkp2ax1v
Маркетинг на услуги – предавањеx4lodnn
Деловно комуницирање – предавањеeno7p18
Финансиска и актуарска математика – предавањеamqfacp
Менаџмент на мал бизнис – предавање6xyl4yr
Инвестиционен менаџмент – предавањеm9592ew
Деловно планирање – предавањеdwawnr5
Менаџмент на промени – предавањеe78vz40
Меѓународна економија – предавањеc8z6ulz
Мултилатерален трговски систем – предавањеsfg6foe
Единствен пазар на ЕУ – предавањеl44g9cm
Мултилатерална трговска регулатива – предавањеft24jyi
Управувачко сметководство 1 – предавање9xij53e
Финансиски пазари и институции – предавањеo4hg0z2
Ревизија – предавањеxi8jme7
Управувачко сметководство 2 – предавање7i0qjpv
Интерна ревизија – предавање8t6gx1s
Анализа на финансиски извештаи – предавањеzthlj8i
Меѓународно сметководство – предавање52h9vac
Монетарна економија – предавањеqe05fw5
Менаџмент на финансиски институции – предавање0541zdx
Банкарство – предавањеeiotyip
Хартии од вредност и портфолио менаџмент – предавањеzwq6u5a
Локални финансии – предавањеq5hjbyu
Анализа на временески серии – предавањеicm1d0a
Маркетинг преку социјални медиуми – предавањеthhy1dz
Управување со системи – предавањеz8bc0mx
Теорија на одлучување – предавањеvh2atul
Проект менаџмент – предавање7kqzb3r
Претприемништво – предавање7yirkce
Менаџмент на ризик – предавањеyzmbiqc
Менаџмент на перформанси – предавањеj59asep
Економска статистика – предавање77itnsp
Финансиска економентрија – предавањеicgfa4b
Теории на надворешна трговија – предавањеomcht0n
Вовед во економијата на животна средина – предавање група 1 (Проф. Пеце Недановски)rmxodnt
Вовед во економијата на животна средина – предавање група 2 (Проф. Борче Треновски)aopwefa
Економија на иновации – предавање62zdlk8
Организациско однесување – предавање група 1 (Проф. Александра Јаневска Илиев)9uql5i8
Организациско однесување – предавање група 2 (Проф. Љубомир Дракулевски)
huj2901
Сметководствени контролни системи – предавањеhlccl3q
Менаџмент во осигурување – предавањеt4r2xpr
Е-бизнис иновации – предавањеlrcylal
Менаџмент на набавки – предавањеyg66ef7
Основи на бизнис аналитика – предавањеihatfzq
Односи со јавноста – предавањеffefjiw
Директен маркетинг – предавањеtaubgbg
Англиски 2zn0f96w
Спорт и здравјеyxfk51a

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.