Маркетинг менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Маркетинг менаџмент 

Код

MGT 512 

Наставник

Проф. д-р Анита Циунова – Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции): 

·         Студентот треба да биде оспособен да направи анализа на пазарот со цел креирање вредност за купувачите.

·         Студентот треба да донесе најдобри маркетинг-одлуки имајќи ја предвид поврзаноста на задоволството на купувачите со стапката на задржување на купувачите.

·         Студентот треба да знае да ја пресмета вредностa на купувачот за претпријатието во текот на периодот на лојаност кон брендот (CLTV).

·         Студентот треба да знае да ги пресмета показателите за успешноста во маркетинг-работењето.

·         Студентот треба да знае како се изработува маркетинг-план и како се мерат резултатите од имплементираната маркетинг-стратегија.

 

Содржина на предметната програма:

1.             Пазарна ориентација и резултати

2.             Резултати од пазарното работење

3.             Пазарен потенцијал, понарувачка и пазарен удел

4.             Анализа на купувачите и креирање вредност

5.             Сегментирање на пазарот и стратегии на сегментирање на пазарот

6.             Анализа на конкуренти и извор на конкурентска предност

7.             Позиционирање на производ и стратегии на бренд

8.             Цени и ценовни стратегии 

9.             Маркетинг-канали и е-маркетинг

10.         Стратегиско маркетинг-планирање

11.         Маркетинг-план

12.         Показатели за резултатите од работењето и имплементацијата на

стратегијата 

13.         Влијание на маркетинг-менаџментот врз профитот

 

Comments are closed.

Маркетинг менаџмент

Маркетинг менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Маркетинг менаџмент

Код

 МКТ 310

Наставник

Анита Циунова-Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата:

1. Студентот треба да биде оспособен да ги примени основните портфолио матрици за анализа на деловното портфолио на претпријатието при избор на стратегијата на ниво на претпријатие

2. Студентот треба да биде оспособен да направи SWOT анализа врз основа на анализа на екстерната и интерната околина на претпријатието

3. Студентот треба да ја дефинира маркетинг-стратегијата и маркетинг-тактиката преку познавање на основните инструменти на маркетинг и концептите на сегментирање, таргетирање и позиционирање

4. Студентот треба да биде оспособен да донесува најдобри одлуки во врска со тоа дали да се применат некои маркетинг-активности преку испитување на финансиските и другите ефекти т.е. последици од тие одлуки

5. Студентот треба да ги разбира основните видови маркетинг-контрола и истите да ги примени во оценката на остварувањето на планираните резултати

Содржина на предметната програма: 

1.     Пристап кон маркетинг менаџментот

2.    Планирање на маркетинг-активностите

3.    Поврзување со купувачите

4.    Градење силни брендови

5.    Пазарна понуда

6.    Испорака на вредност

7.    Комункации во врска со вредноста

8.    Организација на маркетингот

9.    Маркетинг-контрола

 

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.