Менаџмент на информациони системи

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на информациони системи

Код

MGT 514

Наставник

Доц. д-р Никола Левков

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

  • да ја разберат улогата и значењето на информацијата како ресурс во менаџментот на организацијата и бизнис процесите во претпријатијата
  • да ја разберат улогата на знаењето како ресурс во организацијата 
  • да  учествуваат и да водат мултидисциплинарни тимови за развој на информациони системи составени од аналитичари, дизајнери и корисници 
  • да можат независно да ги согледаат економските последици од избор на конкретен информационен систем
  • да развиваат стратегија за информациони системи во согласност со постојната бизнис стратегија на претпријатијата
  • да ја развиваат организацијата во која ќе работат во правец на организација која учи, односно организација базирана на знаење

 

Содржина на предметната програма: 

Предметот им дава знаење на студентите за: 

1.       Информациска револуција (Нематеријалните ресурси–основа на информациското општество)

2.       Системско дизајнирање (Системско мислење и системски пристап)

3.       Системска анализа

4.       Иформација (Концепти за дефинирање на информацијата, Семантикчки правила, пренос на информациите, Квалитет на информацијата)

5.       Информациони системи (Човекот како информационен систем,

Информационите системи во организацијата)

6.       Менаџмент на знаење

7.       Информациони системи и организацијата

8.       Организација на процесот на комуницирање на информацијата

9.       Менаџмент и информациони системи (Ентропија, Информација, Менаџмент, Информациони системи и нивоа на менаџмент, Информациската димензија во процесот на менаџмент, Оптимален менаџмент,)

10.   Економика на информационите системи

11.   Елементи на стратегијата за изградба и развој на информационите системи

12.   Дизајнирање на нови информацони системи

 

Comments are closed.

Менаџмент на информациони системи

Менаџмент на информациони системи

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на информациони системи

Код

MGT 320

Наставник

Доц. Д-р Никола Левков

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

·       Да можат да ја разберат поврзаноста на инфроамциската револуција, дигиталната и мрежно поврзаната економија

·       Да ја разберат улогата на информациите и информационата технологија во унапредување на конкурентската предност на компаниите

·       Да бидат способни да развијат информациска стратегија во согласност со бизнис стратегијата на компанијата

·       Да знаат да управуваат со инфраструктурата и архитектурата на информациската технологија

·       Да можат да го разберат функционирањето на дигиталните пазари и електронската трговија

·       Да се запознаат со современите бизнис апликации како: системи за управување со синџирот на снабдување, системи за управување со односите на клиентите, системи за планирање на ресусрсите Да се запознаат со различните видови на информациски системи кои го подржуваат менаџмент одлучувањето низ организациската хиерархија како: системи за процесирање на транскации, менаџмент информациски системи, системи за подршка на одлучување, експертни системи и системи за подршка на извршната власт.

·       Да бидат способни да ги анализираат и идентификуваат информационите потреби и истите да ги преведат во дизајн на информациски систем.

·       Да бидат способни да развијат издржан бизнис случај за развој на нови проекти во доменот на информациските системи

·       Да бидат способни да управуваат со проектите за развој на ифнроамциските системи

·       Да бидат способни да ги евалуираат вредносните аспекти на информациите, информационите системи и информационата технологија

·       Да бидат способни да ги разберат етичките и безбедносните аспекти на информационите системи

·       Да можат да ги препознаат идните трендови во општеството и економијата како резултат на развојот на информационата технологија

Содржина на предметната програма:

Предметот им дава знаење на студентите за:

·       Информациска револуција – основа на дигиталната и мрежно поврзаната економ ија

·       Стратегиска улога на информационите системи во глобалниот бизнис

·       Информациони системи, организација и стратегија

·       Менаџмент со инфраструктурата и архитектурата на информациската технологија

·       Клучни системски апликации за дигиталната ерa

·       Електронска трговија, дигитални пазари и дигитални производи

·       Менаџмент на знаење, бизнис разузнување и донесување на одлуки

·       Етички и безбедносни аспекти на информационите системи

·       Економика на информационите системи

·       Менаџмент со проекти на информационите системи

·       Системска анализа и дизајн на информационите системи

·       Развој на информационите системи.

·       Влијание  на  развојот  на  информационата  технологија  врз  индивидуите, организациите и општеството

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.