Менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент

Код

MGT 510

Наставник

Проф. д-р Леонид Наков

Проф. д-р Стојан Дебарлиев

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  • Подготвуваат менаџерски одлуки во зависност од нивото на менаџмент
  • Да стекнат критични знаења за дијагноза, интеграција и евалуација на процесите и односите во извршувањето на бизнисот
  • Развијат менаџерски способности: техничка, концепциска, човечка, комуникациска, аналитичка
  • Разбирање на основните разлики помеѓу класичните и современите школи за менаџмент
  • Осознавање на значењето на општествената одговорност и деловна етика за современиот бизнис
  • Осознавање на апликативната улога на менаџментот во современиот бизнис

Содржина на предметната програма:

1.      Менаџерите и претпријатието

2.      Управување со бизнис етиката и општествената одговорност

3.      Планирање

4.      Организирање

5.      Координирање

6.      Мотивирање

7.      Контролирање

8.      Одлучување

9.      Емпириска анализа на реални менаџерски проблеми

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.