Меѓународен менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Меѓународен менаџмент

Код

MGT 517

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Да се согледа значењето на меѓународниот менаџмент за успешноста на фирмите; 
 • Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис; 
 • Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент; 
 • Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис; 
 •  Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари.

Содржина на предметната програма:

 1. Природата, значењето и улогата на меѓународната економска соработка
 2. Стратегиски аспекти на меѓународниот менаџмент
 3. Меѓународни аспекти на деловните функции
Comments are closed.

Меѓународен менаџмент

Меѓународен менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Меѓународен менаџмент

Код

MGT 360

Наставник

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

Цел  на  предметната програма Меѓународен менаџмент е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на меѓународниот менаџмент и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели предметната програма ќе ги обработи теоретските аспекти на меѓународниот менаџмент, а потоа ќе се фокусира на нивната практична примена. Со усвојувањето на сознанијата на оваа предметна програма, студентите ќе можат:

 • Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари;
 • Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис;   Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент;
 • Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис.

Содржина на предметот:

 1. Природата, значењето и улогата на меѓународната економска соработка
 2. Стратегиски аспекти на меѓународниот менаџмент
 3. Меѓународни аспекти на деловните функции
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.