Монетарна анализа

Наслов на наставниот предмет

Монетарна анализа

Код

МЕ 517

Наставник

Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни за:

·         Анализирање на движењата и промените во понудата и побарувачката на пари 

·         Разбирање на начинот на монетарно планирање кое го применуваат централните банки                                                                                                  

·         Осознавање и анализирање на трансмисиониот механизам на монетарната политика

·         Познавање и примена на современите методи и техники на монетарната анализа

·         Разбирање на методолошките основи за изготвување на монетарните сметки

 

 Содржина на предметната програма:

1.       Опфат и рамка на монетарната анализа

2.       Основни елементи на монетарна анализа                                            

3.       Монетарна статистика/сметки

4.       Поврзаности помеѓу макроекономските сметки

5.       Креирање на монетарните агрегати

6.       Дерерминанти на понудата и побарувачката на пари

7.       Модели на монетарна анализа

8.       Монетарната анализа во Република Македонија

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.