fbpx

Промоција

Наслов на наставниот предмет

Промоција

Код

МКТ 320

Наставник

Проф.д-рАнита Циунова-Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да

бидат способни:

·       Секој  студент  треба  да  биде  способен  да  ги  идентификува  и  комбинира различните инструменти на промоција.

·       Студентот  треба  да биде способен да изврши анализа на промотивната програма и процесот на комуникација на конкретна компанија/бренд.

·       Студентот треба да биде способен да ги идентификува целите и стратегиите на промотив ната програма на конкретна компанија/бренд.

·       Студентот треба да биде способен успешно да ги избира и комбинира одделнит е медиуми за комуникација со целната јавност.

Содржина на предметната програма:

Целта на наставата по овој предмет е да се запознаат студентите со процесот на маркетинг-комуникација и одделните инструменти на промотивниот микс. Студентите треба да се стекнат со знаење кое ќе им овозможи не само да ги идентификуваат одделните инструменти на промотивниот микс, туку и успешно да ги комбинираат истите. За таа цел, со посебно внимание се разработуваат економската пропаганда, личната продажба, продажната промоција, односите со јавноста, публицитетот и директниот маркетинг.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.