Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на ризик

Код

MO 509

Наставник

Доц. д-р Александар Наумоски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

·         идентификуваат и категоризираат различни извори на ризикво доменот на осигурување;

·         да дизајнираат процес на управување со ризици;

·         да го разберат местото и улогата на департманот за управување со ризици во 55 организациската структура на претпријатието и улогата на менаџерот со ризици;

·         да го разберат значењето кое менаџментот со ризиците го има за акционерите и другите стеикхолдери

·         да постават линкот помеѓу корпоративното управување и управувањето со ризиците;

·         да научат како да носат најдобри деловни одлуки, каде што се остварува највисок принос за нивото на превземениот ризик

·         извршат мерење и процена на ризикот со примена на соодветни техники и модели

·         да применуваат деривативни инструменти како начин за справување со ризици

·         да ги разбираат рииците во различните домени на осигурување (осигурување на живот, здравстевно осигурување, осигурување на имот, на дом, автомобилското осигурување итн)

·         да аплицираат интегрирано управување со ризици.

Содржина на предметната програма: 

·         Класификација и дефиниции на ризик

·         Карактеристики на ризиците во осигурување

·         Чекори во процесот на управување со ризикот

·         Техники на управување со ризикот

·         Улогата на осигурување во управувањето со ризикот

·         Работењето на осигурителниот пазар

·         Работење друштвото за осигурување

·         Владини прописи за осигурување

·         Правните принципи на трансфер на ризик

·         Анализа на договорот за осигурување

·         Управување со ризици во претпријатието

·         Корен анализа

·         Сценарио анализа

·         Ризици во осигурување на живот

·         Ризици во здравствено осигурување

·         Ризици во осигурување од одговорност

·         Ризици во осигурување на имот

·         Ризици во осигурување на домот

·         Ризици во автомобилското осигурување

·         Ризици во други специјализирани производи за осигурување

           

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.