Наслов на наставниот предмет

Управување со промените

Код

 PSM 510

Наставник

Акад. Таки Фити

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Развиваат знаење за управување со промените кое ја зголемува ефиканоста на јавната администрација;
 • Идентификуваат активности во управувањето со проектите за промени;
 • Идентификуваат стратегии и тактики за соочување со промените;
 • Испитуват клучни фактори во управувањето со стратешките промени во јавниот сектор;
 • Дизајнираат и имплементираат промени во услови на мрежно поврзување на различни агенти.

Содржина на предметната програма: 

  1. Управување во променливо окружување;

  2. Управување со промените во јавниот и приватниот сектор;

 • Видови промени;
 • Процес на транзиција;
 • Основен пристап: двојно коло на учење;

  3. Управување со проектите за промени;

  4. Управување со стратешките промени во јавниот сектор;

 • Информациони ресурси;
 • Материјално-финансиски ресурси;
 • Процеси и активности;
 • Резултати од управувањето;

  5. Процеси на вмрежување во јавниот сектор;

  6. Процеси на вмрежување меѓу јавниот и приватниот сектор;

  7. Управување со учењето.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.