fbpx

Современи монетарни концепции

Наслов на наставниот предмет

Современи монетарни концепции

Код

ME 512

Наставник

Проф. д-р- Трајко Славески

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         се запознаат со релевантните современи  макроекономски и монетарни теории.

·         можат да анализираат како парите влијаат  на клучните реаални стапки (невработеност, производство) и  номинални варијабли (каматни ста девизен курс, инфлација).

·         разберат како монетарната и економската политика воопшто, можат да дејствуваат  во насока на подобрување на карактеристиките на една национална економија (соборување на инфлацијата, стабилизирање на осцилациите на аутпутот, постигнување на  растеж на ниво на потенцијалниот, итн.). 

·         стекнат сеопфатни познавања за водечките светски макроекономски  теории: неокејнзијанизмот, монетаризмот и школата на рационални очекувања.

·          ги разберат механизмите на креирање на парите, практичните дефиниции на парите и моделите на побарувачка на пари.

Содржина на предметната програма:

•       Парите и монетарното стопанство 

•       Основни насоки во развојот на монетарната теорија 

•       Вредност на парите 

•       Монетарната теорија и односите помеѓу парите и цените 

•       Механизми за емисија и поништување на вредноста на парите и кредитите 

•       Паричната маса и побарувачката за пари 

•       Монетарна теорија и монетарна политика 

•       Монетарните механизми и нивното делување врз реалното стопанство 

•       Парите и кредитот во современата теорија 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.