fbpx

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Наслов на наставниот предмет

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Код

SHR510

Наставник

Доц. д-р Љупчо Ефтимов

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:  

  • го објаснат значењето и неопходноста на стратегискиот менаџмент во работење на денешните современи компании
  • ја поврзат функцијата на менаџмент на човечки ресурси со стратегиските цели на организацијата
  • да бидат способни да имплементираат соодветен модел на стратегиски менаџмент на човечки ресурси.

Содржина на предметот:

1.      Глобалните трендови во менаџментот на човечки ресурси

2.      Разликата помеѓу менаџментот на човечки ресурси и стратегиски менаџмент на човечки ресурси

3.      Концептот на стратегиски менаџмент на човечки ресурси  Анализа на работата

4.      Планирање на човечки ресурси

5.      Регрутација на човечки ресурси

6.      Селекција на човечки ресурси

7.      Обука на човечки ресурси

8.      Развој на човечките ресурси преку „организација која учи“

9.      Оценување на перформансите и ангажирање на вработените

10.  Плаќање и наградување на човечките ресурси

11.  Развој на кариерата и стратегија на талент менаџмент

12.  Управување со стресни состојби во организацијата

13.  Управување на односите со вработените

Comments are closed.

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси -двогодишни

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Одлука за рокови за студиски програми на втор циклус

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси - двогодишни студии

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.