Стратегиски менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Стратегиски менаџмент

Код

CFM 511

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         Да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување; 

·         Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент; 

·         Да го совладаат речникот сврзан со стратегискиот менаџмент; 

·         Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти; 

·         Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа.

 

Содржина на предметната програма:

1.      Карактерот на стратегискиот менаџмент

2.      Менаџерите и стратегискиот менаџмент

3.      Проценка на екстерното окружување

4.      Проценка на интерното окружување

5.      Формулирање на стратегија

6.      Анализа и избор на стратегија

7.      Извршување на стратегијата

8.      Оценување и контрола на стратегијата

9.      Технологија и иновација

10.  Стратегиски менаџмент и малиот бизнис

 

Comments are closed.

Стратегиски менаџмент

Стратегиски менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Стратегиски менаџмент

Код

MGT 310

Наставник

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

Цел  на  предметната програма Стратегиски менаџмент е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на стратегискиот менаџмент и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели предметната програма ќе ги обработи теоретските аспекти на стратегискиот менаџмент, а потоа ќе се фокусира на нивната практична примена.

Со усвојувањето на сознанијата на оваа предметна програма, студентите ќе можат:

 • Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент;
 • Да го совладаат речникот сврзан со стратегискиот менаџмент;
 • Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти;
 • Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа.

Содржина на предметната програма:

 1. Карактерот на стратегискиот менаџмент
 2. Менаџерите и стратегискиот менаџмент
 3. Проценка на екстерното окружување
 4. Проценка на интерното окружување
 5. Формулирање на стратегија
 6. Анализа и избор на стратегија
 7. Извршување на стратегијата
 8. Оценување и контрола на стратегијата
 9. Технологија и иновација
 10. Стратегиски менаџмент и малиот бизнис
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.