fbpx

Департман Маркетинг

Раководител: проф. д-р Анита Циунова-Шулеска

Секретар: проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска

Дипломираниот економист од областа на маркетингот ги познава основите економски законитости и појави и владее со техники за анализа на процесите и состојбите, како и предлагање и избор на решенија за согледаните проблеми.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:      

Дипломираниот економист од областа на маркетингот се оспособува за примена на техники за управување со маркетинг активностите на компаниите, т.е. со управување на производот, цената, дистрибуцијата и промоцијата. Дополнително, дипломираниот економист од областа на маркетингот се оспособува за примена на методи за истражување на пазарот, однесувањето на потрошувачите и на маркетинг инструментите. Според тоа, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се компаниите од приватниот и јавниот сектор, јавните установи и јавната управа, граѓанските здруженија и  други институции.    

Општи и специфични дескриптори на квалификацијата 

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:      

Знаење и разбирање:

 • Демонстрира знаење во врска со маркетинг инструментите и управувањето со нив во насока на остварување на позитивни резултати во работењето на компанијата.
 • Покажува знаење кое е неопходно за идентификување на различните аспекти и фактори кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите и врз процесот на донесување одлука при купување.
 • Покажува знаење за одделните фази од процесот на маркетинг истражување и различните квалитативни и квантитативни методи што се користат во маркетинг истражувањето.
 • Демонстрира знаење за идентификување на информациите и аспектите кои се неопходни за развивање на соодветен маркетинг план и маркетинг стратег ии.

Примена на знаењето и разбирањето:                 

 • Ги применува теоретските познавања со помош на кои успешно ги идентификува и ги комбинира одделните инструменти од маркетинг миксот на компаниите.             
 • Самостојно развива маркетинг истражувачки проект и ги истражува и анализира одделните маркетинг инструменти, како и ставовите, перцепциите и однесувањето на потрошувачите, предлагајќи соодветни решенија.
 • Ги применува теоретските принципи за развивање на маркетинг план и маркетинг стратегии.

Способност за проценка:

 • Покажува способност за набљудување на маркетинг процесите и идентификување на релевантните информации, неопходни за управување со овие процеси.
 • Покажува способност за идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци, неопходни за истражување на маркетинг појавите и процесите.
 • Демонстрира способност за анализа и интерпретација на добиените податоци и нивна примена во насока на унапредување на маркетинг работењето на компаниите.

Комуникациски вештини:

 • Покажува способност за тимска работа, иницира дискусии, но и активно го слуша соговорникот.
 • Успешно ги применува принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.
 • Покажува способност за успешна презентација на добиените резултати од спроведените истражувачки проекти.
 • Поседува разбирање на психолошките процеси врз основа на кои се базира однесувањето на потрошувачите, како и човековото однесување генерално.

Вештини на учење:

 • Поседува развиени вештини за учење – читање, меморирање, слушање, интерактивно учество, набљудување и анализа.
 • Демонстрира способност за критичка оцена на презентираните идеи, нуди оригинални решенија и успешно се справува со секоја поставена задача.
 • Ги препознава сопствените интереси во областа на маркетингот и успешно се стекнува со нови знаење и вештини.
Прва година задолжителни предмети

Ред.

бр.

ШифраПредметЧасовиECTS
Зимски семестар
1ECN 110Основи на економијата6+08
2MST 110Математика за економисти4+28
3АCC 110Основи на сметководство4+28
Летен семестар
4MST 120Статистика за бизнис и економија4+28
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар
5MGT 210Основи на менаџмент6+08
6MKT 210Основи на маркетинг4+28
7MKT 220Однесување на потрошувачите4+28
Летен семестар
8MKT 230Управување со маркетинг каналите4+28
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар
9MKT 310Маркетинг менаџмент4+28
10MKT 320Интегрирани маркетинг комуникации4+28
11MKT 340Управување со производот4+28
12MGT 390Финансиски менаџмент6+08
Летен семестар
13MKT 330Политика на цени4+28
14EBU 220Интернет маркетинг4+28
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар
15MKT 410Маркетинг истражување4+28
16MKT 420Меѓународен маркетинг4+28
17MGT 320Менаџмент информациони системи6+08
Летен семестар
18MKT 430Маркетинг на услуги4+28
19MGT 430Деловно комуницирање4+28
 Дипломска работа 3

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Наставен план 2008/2009 

Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни планови може да се види ОВДЕ.

Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.

Наставниот план 2008/2009 за департманот маркетинг  може да се симне од следниов ЛИНК

Наставен план 2012/2013

Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).

Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример  шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.

Наставниот план 2012/2013 за департманот маркетинг може да го видете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.