fbpx

Департман финансиски менаџмент

Раководител: проф. д-р Горан Петрески

Секретар: проф. д-р. Сузана Макрешанска Младеновска

Дипломираниот економист по финансиски менаџмент ги познава основите економски законитости и појави, особено во областа на финансиите, и владее со техники за анализа на процесите и состојбите, како и предлагање и избор на решенија за согледаните проблеми.

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

Дипломираниот економист на департманот по финансиски менаџмент се оспособува за примена на техники и алатки за анализа и предвидување на финансиските текови, како и за управување со финансиите во финансиските институции, нефинансиските трговски друштва и со јавната администрација.

Општи и специфични дескриптори на квалификацијата

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

1) Знаење и разбирање

 • ги познава институционалната структура на финансиските пазари, карактеристиките на одделните видови финансиски инструменти (акции, обврзници, штедни влогови, заеми, финансиски деривати итн.) и делувањето на различни финансиски институции (банки, осигурителни компании, пензиски фондови, инвестициони фондови итн.).
 • ги разбира основните принципи на финансиите, суштината на современата портфолио теорија и принципите на вреднување на основните класи на финансиски инструменти: акциите и обврзниците.
 • поседува знаења за најважните видови активни, пасивни и неутрални банкарски работи, за современите методи за управување со средствата, ликвидноста, обврските и капиталот на банките и стекнува способности за анализа на конкретни проблеми од деловната политика на комерцијалните банки.
 • ги разбира и критички ги анализира основните прашања од областа на меѓународните финансии, како што се: формирањето на девизните курсеви и функционирањето на девизниот пазар, главните компоненти на платниот биланс, клучните меѓународни финансиски институции и финансирањето на меѓународната трговија.
 • поседува продлабочени знаења од јавните финансии, преку анализа на современите даночни системи, карактеристиките на одделните јавни давачки (даноци, придонеси, царини итн.) и буџетскиот процес, и стекнува способност да ги анализира ефектите на фискалната политика.

2) Примена на знаењето и разбирањето

 • Како финансиски експерт во државните и јавните институции (државна администрација, фондови, влада, министерства, даночна управа, и сл.), студентот изготвува финансиски планови и учествува во процесот на буџетирање;
 • Како финансиски менаџер во нефинансиските трговски друштва (јавните, приватните, акционерските и сл.), студентот учествува во извршувањето на финансиската функција;
 • Како менаџер во банките и другите финансиски институции, студентот извршува различни задачи, поврзани со процесот на управување со ликвидноста, кредитната анализа и управувањето со ризиците;
 • Извршува разни работи како финансиски експерт во областа на даноците и јавното финансирање (даночни консултанти, финансиски инспектори), како и во доменот на осигурувањето и царинската проблематика;
 • Како експерт за финансискиот пазар (берзата на хартии од вредност, брокерски друштва и сл.), студентот спроведува фундаментална и техничка анализа, прави проекции на идното движење на финансиските варијабли итн.;

3) Способност за проценка 

 • студентот покажува способност за собирање, обработка и интерпретација на информациите за  појавите  во  финансискатa економија.           

Покажува способност за оценка и избор на научни теории кои во своите рамки даваат одговор и препораки за движењето на финансиските појави во иднината.

 • покажува способност за избор на најповолна насока на дејствување во рамките на финансискииот систем (фискалната политика, монетарната политика, финансиските институции), а со цел постигнување на посакуваните цели – економска благосостојба, високо ниво на вработеност, стабилен финансиски систем, одржлив економски раст и развој.

4) Комуникациски вештини

 • покажува способност за комуникација каде темата на дискусија и критериумите за донесување на правилна одлука не се засновани на јасно дефинирани или се базирани на одредени мислења.
 • покажува способност за независно учество на специфични, научни и интердисциплинарни дискусии, со професионален пристап.
 • прифаќа консулатции од професионалци од неговата и од други научни дисциплини, со спремност критички и објективно да ги даде сите неопходни аргументи за или против одредена акција во промените на финансиската структура
 • способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

5) Вештини на учење

 • демонстрира совладани вештини за учење – концентрација, читање и слушање, меморирање, користење на времето;
 • демонстрира способност за разумна оцена на идеи со критичко размислување, истражува стратегии (и ставови) за генерирање идеи со креативното размислување;
 • ефикасно ги користи овие размислувања и стратегии за решавање на секојдневните проблеми и во научниот метод.
Прва година задолжителни предмети
Р.бр.ШифраПредметЧасовиECTS
Зимски семестар:
1ECN 110Основи на економијата6+08
2MST 110Математика за економисти4+28
3АCC 110Основи на сметководство4+28
Летен семестар:
4MST 120Статистика за бизнис и економија4+28
Втора година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1ACC 210Финансиско сметководство6+08
2ECN 210Макроекономија6+08
3FIN 230Јавни финансии6+08
Летен семестар:
4FIN 210Финансиски пазари и институции6+08
5FIN 220Монетарна економија6+08
Трета година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1FIN 390Финансиски менаџмент6+08
2FIN 310Меѓународни финансии6+08
3FIN 330Лични финансии6+08
Летен семестар:
4FIN 340Менаџмент на финансиски институции6+08
5FIN 320Банкарство6+08
Четврта година задолжителни предмети
Зимски семестар:
1INT 430Монетарна и фискална политика во ЕУ6+08
2FIN 410Банкарски менаџмент6+08
3MST 320Квантитативни методи во финансии4+28
Летен семестар:
4FIN 420Хартии од вредност и портфолио менаџмент6+08
5FIN 430Локални финансии6+08

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Наставен план 2008/2009 

Информација за еквиваленција на положени испити според старите наставни програми може да се види ОВДЕ.

Според Акредитацијата на Наставниот план 2008/2009, во текот на студирањето студентот треба да положи 23 задолжителни и минимум 8 изборни предмети и притоа да освои минимум 240 кредити.

Наставниот план 2008/2009 за департманот финансиски менаџмент може да се симне од следниов ЛИНК

Наставен план 2012/2013

Според Акредитацијата на Наставниот план 2012/2013, во текот на студирањето, студентот треба да положи 19 задолжителни предмети (60% од вкупниот број на предмети), 9 изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет (30% од вкупниот број на предмети), а останатите 3 изборни предмети студентите ги бираат од листата на предмети на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”, на која се вклучени и предмети на Економскиот факултет (10% од вкупниот број на предмети).

Студентите од прва година одбираат изборни предмети од листата на изборни предмети на Економскиот факултет, кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 како прв (пример  шифра MGT 120), студентите од втора година одбираат предмети кои во нумеричкиот дел од шифрата го содржат бројот 1 и / или 2 како прв (пример шифра MGT 240 и/или MGT 120), итн.

Наставниот план 2012/2013 за департманот финансиски менаџмент може да ја видете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК


Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.