fbpx

Управување со ризиците во финансиските институции

Наслов на наставниот предмет

Управување со ризиците во финансиските институции

Код

МЕ 5192

Наставник

Проф. д-р Горан Петревски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         да се запознаат со најважните ризици во работењето на банките и другите финансиски институции,

·         да ги познаваат техниките на управување со средствата и обврските,

·         да ги познаваат моделите за мерење на ризиците на поединечна основа и на ниво на портфолио,

·         да се запознаат со техниките за заштита од ризиците.

Содржина на предметната програма:

1.       Видови ризици во финансиските институции,

2.       Модели на мерење на ризиците,                                                             

3.       Управување со средствата и обврските,

4.       Пазарен ризик,

5.       Оперативен ризик,

6.       Модели на кредитен ризик,

7.       Кредитен ризик на поединечна основа,

8.       Кредитен ризик на ниво на портфолио,

9.       Алокација на капиталот,

10.     Базелска спогодба за адекватност на капиталот.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.