Финансирање на претприемачки бизниси

Наслов на наставниот предмет

Финансирање на претприемачки бизниси

Код

CFM 523

Наставник

Вонр. проф. д-р Стојан Дебарлиев

Доц. д-р Александра Јанеска – Илиев

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

•     да се запознаат со основните фази и елементи на претприемачкиот процес и важност на финансирањето на претприемачките бизниси

•     да се запознаат со процесот на основање на претприемачки бизниси, формите на сопственост и можните начини на финансирање на одделните форми на сопственост

•     да ги идентификуваат и категоризираат различни извори на финансирање на претприемачите бизниси

•     да ги разберат алтернативи извори на капитално финансирање на претприемачките бизниси

•     да се запознаат со дополнителни креативни извори на финансирање на претприемачките бизниси

•     да го разберат процесот и методологија на вреднување на претприемачките бизниси

•     да ги поврзат фазите од животниот циклус на претприемачките бизниси и најсоодветни форми на финансирање за секоја фаза одделно

Содржина на предметната програма:

1.      Претприемачкиот процес и финансирањето

2.     Основање на претприемачки бизниси, форми на сопственост и нивно финансирање 

3.     Капитално наспроти должничкото финансирање

•     Традиционални извори на капитално финансирање

•     Традиционални извори на должничко финансирање

4.     Алтернативи    извори                 на           капитално         финансирање на претприемачки бизниси

•     Претприемачки капитал

•     Бизнис ангели

Други креативни извори на финансирање на претприемачки бизниси

•     Акцелератори

•     Грант програми за финансирање 

•     Crowdfunding – финансирање 

•     Стратегиски партнерства 

•     Boot strap – финансирање     

6.     Процес и методологија на вреднување на претприемачки бизнис

Животниот циклус на претприемачките бизниси и формите на финансирање

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.