Наслов на наставниот предмет

Јавно-приватно партнерство

Код

 PSM 519

Наставник

Проф. д-р Пеце Недановски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Се стекнуваат со продлабочени знаења за основите, организацијата и функционирањетона јавно-приватнотопартнерство во ЕУ и Република Македонија;
 • Се запознаат со принципите на организирање и функционирање на јавно-приватнотопартнерство;
 • Стекнуваат знаења за основите и практикувањето на јавно-приватнотопартнерство и со механизмите на контрола и санкционирање одговорност за негово практикување во ЕУ и Република Македонија

Содржина на предметната програма: 

 1. Теоретски аспекти на јавно-приватното партнерство(ЈПП)
 2. Регулатива на ЈПП
 3. Облици на ЈПП
 4. Принципи и цели на ЈПП
 5. Фактори и ограничувања на успехот на ЈПП (политичка поддршка, отворен пазар и конкуренција, заштита на јавниот интерес, кадровски ресурси, селекција на оптимален модел на ЈПП, оптимална поделба на ризикот, ограничувања и др.)
 6. Користи и предности на ЈПП за јавниот и приватниот сектор
 7. Недостатоци на ЈПП
 8. Предмет на ЈПП
 9. Основни насоки, фази и постапки на ЈПП
 10. Финансирање проектипрекуЈПП
 11. Управување со процесот на ЈПП
 12. Примена на ЈПП во одбрани земји (искуства и проблеми)
 13. ЈПП –предизвик за локалната самоуправа
 14. ЈПП во Република Македонија (правна регулатива и институционална рамка, досегашна примена, резултати, проблеми и можности за развивање на ЈПП на централно и локално ниво).
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.