fbpx

д-р Маријана Цветаноска
Асистент

Катедра за Економија

marijana.cvetanoska@eccf.ukim.edu.mk

+389 (0)2 3286

Приемно време:

Понеделник 10:00:00 – 12:00:00

Вторник 12:00:00 – 14:00:00

 

Маријана Цветаноска, родена на 19.06.1989 година, студирала на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје на департманот финансиски менаџмент во периодот од 2008 до 2012 година. Веднаш по дипломирањето го продолжила своето образование на последипломските студии и во 2014 година магистрирала на департманот Монетарна економија, финансии и банкарство на Економскиот факултет во Скопје. Во 2017 година се запишува на докторски студии на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје на студиската програма Економски науки.

Во учебната 2011/2012 година е ангажирана како демонстратор на Економскиот Факултет во Скопје. После успешно реализиранaта “Програма за млади банкари” во времетраење од шест месеци, во периодот од 2012 до 2014 година работи во ПроКредит Банка АД Скопје. Во активностите на Економскиот факултет во Скопје е вклучена од декември 2014, каде од декември 2017 година е избрана за асистент докторанд на департманот Економија.

Докторската дисертација на тема ,,Улогата на човечкиот капитал во економскиот раст со посебен осврт на Република Северна Македонија” успешно ја одбранила на Економскиот факултет во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” на 20.09.2021 година со што се стекнала со научен степен доктор на економски науки.

Има реализирано научен престој на Универзитетот во Грац, Австрија.

Досега има учествувано на неколку домашни и меѓународни собири и конференции и автор/коавтор е на повеќе стручни и научни трудови објавени во домашни и меѓународни списанија и конференции.

На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на звање како и рецензенскиот извештај.

Предмети

Насоки

Степен

Основи на Економијата

 

прв

 • Physical capital investments and labour productivity across countries-Panel approach. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – “Building Resilient Society“. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia / University North, Koprivnica, Croatia / Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland / Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohammed V University in Rabat, Morocco / Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, (403-411), 2019
 • Gross fixed capital formation and productivity in Southeastern Europe. Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business. Faculty of Economics & Business University of Zagreb.Croatia, 2019
 • Education and its effects on the labour market in Macedonia. Proceedings of VIII Scientific Conference with International Participation Jahorina Business Forum 2019: Market, ethics and economic policy in the light of the modernization of economy and society. Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2019
 • The impact of human capital on economic growth in Macedonia. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 6(1), 21-31. Faculty of Economics-Skopje, 2019
 • An empirical investigation of selected factors determining labour productivity in Macedonia. Knowledge – International Journal 28(1), 89-97, 2018
 • Educational structure of employees and health as determinants of human capital in Macedonia. Annual of the Faculty of Economics – Skopje. Faculty of Economics – Skopje, 2018
 • The impact of human capital on economic growth in Macedonia – presented at MHRO 18 International HR Conference. Faculty of Economics – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 4-5 October 2018
 • Income Distribution and its determinants in the Republic of Macedonia. Knowledge – International Journal 26(1), 173-179, 2018
 • The Impact of the Main Determinants and Changes in Agricultural Labour Productivity in Macedonia. European Scientific Journal edition vol.14, No.10, 2018
 • Main determinants of Youth Labour Market in selected SEE countires and the case of Macedonia. Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo Year 2018, Issue 16, 79-87, 2018
 • Unemployment and a Stock – Flow Model on the Labour Market in the Republic of Macedonia. Economic Studies, 26(2), 41-64, 2017
 • An analysis of youth employment on the labor market in Macedonia. Annual of the Faculty of Economics – Skopje. Faculty of Economics – Skopje, 2017
 • Labour productivity and economic growth in selected SEE countires after the great recession of 2008. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2016). Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia, 2016
 • Labor Productivity And Real Wages In Macedonia: An Overview Before And After The Global Economic Crisis. European Scientific Journal edition vol.12, No.10, 2016
 • An analysis of labour productivity of the agricultural sector in the Republic of Macedonia. Annual of the Faculty of Economics – Skopje. Faculty of Economics – Skopje, 2016
 • Company’s innovativeness in transition economies: The case of Macedonia. Proceedings of 4th REDETE Conference: ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES: Assessment of the last 25 years, going beyond the`transition’. Faculty of Economics, University of Banja Luka, 2015
 • Local Economic Development in the Republic of Macedonia – Central Authority in the Fiscal Decentralization Process: Reality or Just Transferred Authority? – Annual of the Faculty of Economics – Skopje. Faculty of Economics – Skopje, 2015
 • Fiscal decentralization and the role of local government in local economic development in the Republic of Macedonia. Economic and Social Development, 9th International Scientific Conference, Book of Proceedings, (106-116). Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia / University North, Koprivnica, Croatia, 2015
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.