fbpx
Почитувани, Во прилог pdf документ со информација за годишна конференција од Четврти Семестар за Трет Циклус студии. Годишна конференција од Четврти Семестар Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви го доставуваме распоредот, кој се однесува само на оние студенти кои се пријавија за полагање на колоквиумите со физичко присуство во склоп на факултетот. Распоред по простории Потсетување: Право на полагање со физичко присуство имаат исклучиво студенти кои не беа 
Read more
ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ЗА АНГАЖМАН ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ во Одделот за општи и заеднички работи- Сектор за набавки, менаџмент и логистика (Одделение за јавни набавки и примена на стандарди – 5 студенти и Одделение за менаџирање со договори- 3 студенти) Почитувани 
Read more
28.11.2020 Операциони истражувања /Наука за менаџмент Лични финансии Маркетинг менаџмент Деловна етика Демографија Банкарски менаџмент 27.11.2020 Меѓународен маркетинг Основи на дигитална економија Корпоративно финансиско известување Квантитативни методи во финансии Меѓународни организации и интеграции 26.11.2020 Основи на сметководство Бизнис логистика Стратегиски менаџмент Економика на Македонија/ Применета 
Read more
Почитувани, Во прилог како прикачен pdf документ ќе бидат прикачени првичните резултати од ибзорите за Факултетското студентско собрание на Економски Факултет – Скопје, кои се одржаа на ден 06.11.2020   Првични Резултати ФСС 2020/2021   Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти. Во прилог ви го доставуваме распоредот за првите колоквиуми во зимскиот семестар 2020/2021. Распоред за први Колоквиуми 2020/2021 Со почит, Економски Факултет – Скопје.
Read more
Почитувани студенти,  Во прилог ви ги доставуваме Соопштението за спроведување на изборите и Избирачките списоци. Соопштение за спроведување на изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание Избирачки Список за ПРВ Циклус студии Избирачки Список за ВТОР Циклус студии Избирачки Список за ТРЕТ Циклус 
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви го доставуваме упаството за начинот на спроведување на изборите за Претседател и Членови на Факултетското Студентско собрание. Упатство за начин на изведување избори – ФСС 2020-2021 Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви ја доставуваме листата на пријавени кандидати за избор на членови и претседател на Факултетското студентско собраниe за 2020/2021, и Одлука за исполнети  условите од страна на кандидатите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание Листа на пријавени кандидати за 
Read more
Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020-21 – Економски науки Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020-21- Организациски науки и управување(менаџмент) Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020-21 – Статистички методи за бизнис и економија
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.