iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Aleksandra Janeska-Iliev, PhD

Assistant Professor

Chair of Management

aleksandra.janeska-iliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Office Hours:
 Monday from 12:00:00 to 14:00:00 o’clock 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.