iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Nikolina Palamidovska - Sterjadovska, Phd

Associate professor

Chair of Marketing

nikolina.palamidovska-sterjadovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-854

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Office hours:
Wednesday: 11:00 – 13:00
Thursday: 11:00 – 13:00 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.