iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Irena Bogoevska Gavrilova
PhD Students -Assistant

Chair of Maketing

irena.bogoevska.gavrilova@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office hours
Tuesday: 12:00 -14:00
Thursday: 10:00 - 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.