iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Financial Management Programme

Head of Chair: Prof. Goran Petreski, PhD

Secretary of Chair: Prof. Suzana Makreshanska Mladenovska, PhD

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.