Одделение за општи и правни работи

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
м-р Сена Бајро
Советник за општи и нормативно правни работи

3 286 823

sena.bajro@eccf.ukim.edu.mk
м-р Маријана Цветковска
Советник за меѓународна соработка

3 286 835

marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk
Мери Кекеновска
– Советник за човечки ресурси –

3 286 824

meri.hristoska@eccf.ukim.edu.mk
Кристина Кушевска
– Советник за деловно работење –

3 286 812

kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk 
Гордана Мартиновска
– Архивар –

3 286 830

gordana.martinovska@eccf.ukim.edu.mk
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.