fbpx

Одделение за општи и правни работи

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

м-р Сена Бајро
Советник за општи и нормативно правни работи

3 286 823

sena@eccf.ukim.edu.mk

м-р Маријана Цветковска
Советник за меѓународна соработка

3 286 835

marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk

Лидија Попоска
– Технички секретар –

3 286 812

lidija@eccf.ukim.edu.mk

Гордана Мартиновска
– Архивар –

3 286 830

gorde@eccf.eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.