Одделение за општи и правни работи

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
м-р Сена Бајро
Советник за општи и нормативно правни работи

3 286 823

sena.bajro@eccf.ukim.edu.mk
м-р Маријана Цветковска
Советник за меѓународна соработка

3 286 835

marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk
м-р Мери Кекеновска
Советник за човечки ресурси

3 286 824

meri.hristoska@eccf.ukim.edu.mk
м-р Кристина Кушевска
Советник за деловно работење

3 286 822

kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk
Весна Димитриевска
Советник за меѓународна соработка
3 286 835vesna.dimitrievska@eccf.ukim.edu.mk
Валентина Ајцева
Самостоен референт за деловно работење

3 286 812

valentina.ajceva@eccf.ukim.edu.mk
Гордана Мартиновска
Архивар

3 286 830

gordana.martinovska@eccf.ukim.edu.mk
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.