Одделение за сметководствено, финансиско и материјално работење

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

д-р Силвана Колева
 Раководител 

3 286 827

silvana.koleva@eccf.ukim.edu.mk

Даниела Ангеловска
 Виш соработник за сметководствено, финансиско и материјално работење 

3 286 932

daniela.angelovska@eccf.ukim.edu.mk

Анета Михаиловска
 Самостоен референт за магационерско работење 

3 286 850

aneta.m@eccf.ukim.edu.mk
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.