Оддeление за студентски прашања

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Валентина Ганзовска
– Раководител –

3 286 831

valentina.ganzovska@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска
– Референт – Прв циклус

3 286 924

aneta.vojnovska@eccf.ukim.edu.mk

Иванка Поповска
– Референт – Прв циклус

3 286 923

ivanka.popovska@eccf.ukim.edu.mk

Соња Тренчевска
– Референт – Прв циклус

3 286 925

sonja.trenceva@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска
– Референт – Втор и трет циклус

3 286 829

violeta.cvetkovska@eccf.ukim.edu.mk

Валентина Јовановска
– Референт (втор/трет циклус студии)

3 286 829

valentina.jovanovska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.