Оддeление за студентски прашања

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Валентина Ганзовска
Раководител 

3 286 831

valentina.ganzovska@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска
Референт – Прв циклус
Е-бизнис / Економија / Меѓународна трговија

3 286 924

aneta.vojnovska@eccf.ukim.edu.mk

Соња Тренчева
Референт – Прв циклус
Финансиски менаџмент / Маркетинг

3 286 925

sonja.trenceva@eccf.ukim.edu.mk

Иванка Поповска
Референт – Прв циклус
Сметководство и ревизија / Менаџмент

3 286 923

ivanka.popovska@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска
Референт – Втор и трет циклус

3 286 829

violeta.cvetkovska@eccf.ukim.edu.mk

Валентина Јовановска
Референт – Втор и трет циклус

3 286 829

valentina.jovanovska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.