Технички кадар

Име и Презиме Телефонски број Е – адреса
Новица Пешевски Одржувач на објект 3 286 853
Здравко Јанковиќ Чувар 3 286 894
Богослав Николовски Чувар 3 286 894
Симе Ташевски Чувар 3 286 894
Габриела Антевска 3 286 895
Дијана Јосифовска 3 286 895
Даниела Патрова 3 286 895
Сузана Столевска 3 286 895
Сузана Ковачевска 3 286 895
Билјана Богеска 3 286 895
Нина Нуцеска 3 286 895
Јасмина Милкиќ Петреска 3 286 895
Ирена Митрова 3 286 895
Олгица Николовска 3 286 895
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.