Демографија

Демографија

Име на предметот

Демографија

Шифра

 MST 240

Професор

Проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска

Цели на предметот (компетенции):

Преку наставната содржина на предметот ќе се настојува да им се помогне на студентите во подоброто спознавање на сите прашања и проблеми поврзани со населението (популацијата) како што се природното движење (наталитет и морталитет), миграциите, структурата и проекциите на популацијата на земјата и сл. На тој начин студентите ќе добијат јасна претстава за значењето на населението преку неговата дихотомна функција (производна и потрошувачка). Истовремено тие ќе можат подобро да го разберат демографскиот развој и неговата поврзаност и присутноста на повратна спрега со економскиот развој на една земја или регион.

Клучни зборови: Население, наталитет, морталитет, миграции, популациона политика

Цели на наставата:

·         Преку следење на демографските трендови на популацијата студентите ќе стекнуваат знаење за интеракциското влијание помеѓу демографскиот и економскиот развој на земјата.

·         На тој начин ќе ги откриваат и експлицираат поважните структурни промени и контингенти на популацијата (предшколски, школски, фертилен и работоспособен контингент).

·         Студентите преку стекнатите знаења од предметот ќе можат да го следат растот на наеселението (вкупно и по одделните негови структури), како и да вршат негови проекции за идниот период.

·         На тој начин тие стануваат способни за водење на конзистентна, единствена и диференцирана популациона политика во нашата земја.

Содржина: 
  • Вовед
  • Населението и неговите промени
  • Популациски пораст и опаѓање
  • Витални процеси
  • Миграциони процеси
  • Структура на населението
  • Проекции на популацијата
  • Популациона политика

Литература:

Основна литература

1. Проф. д-р Славе Ристески, Демографија – методи и анализа, второ дополнето и изменето издание, Скопје, 2014.
2. Њуболд, Пол, Карлсон Вилијам и Торн, Бети: Статистика за бизнис и економија, преведена на македонски јазик,         
    Министерство за образование на РМ.

Поширока литература

1. Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, Nakladnička kuća MATE, Zagreb, 1999.
2. Donald T. Rowland (2003), Demographic methods and concepts, Oxford University Press,New York.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.