Катедра за е-бизнис

Раководител на катедра: проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
Секретар на катедра: Доц. д-р Марина Мијоска Белшоска

Останати членови
проф. д-р Сашо Јосимовски
проф. д-р Калина Треневска Благоева
доц. д-р Мартин Михајлов
доц. д-р Мијалче Санта
доц. м-р Марина Белшоска
доц. д-р Димитар Јовевски

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.