д-р Весна Буцевска

Редовен професор

Катедра за Математика и Статистика

vesna.bucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-880

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
 од  до  часот
 од  до  часот

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.