д-р Виолета Цветкоска

Редовен професор

Катедра за Менаџмент

vcvetkoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 920

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Вторник: 11:00 – 13:00

Среда: 13:00 – 15:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.