д-р Лидија Пулевска Ивановска

Редовен професор

Катедра за Е-бизнис

lidija.pulevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-910

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.