Деканатска управа

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот и брои 13 члена. Членови на Деканатската управа се: деканот, продеканите, раководителите на катедрите и претседателот на Студентскиот парламент на Факултетот.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.