Продекани на Економскиот факултет - Скопје

Продекан за финансии

д-р Атанаско Атанасовски , вонреден професор
е-пошта: prodekanfin@eccf.ukim.edu.mk

Продекан за настава

д-р Љупчо Ефтимов , редовен професор
е-пошта: prodekannas@eccf.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка

д-р Мијалче Санта, вонреден професор
е-пошта: prodekanint@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.