fbpx

Заверка на семестар

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И

УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, 2021/2022

од 721.02.2022 година од 11,00 до 14,00 часот во Службата за втор циклус на студии

 

  1. Потребни документи за заверка на зимски семестар 2021/2022
    • Образец на заверка на семестар и е-потписи во е-досие
  1. Потребнидокументиза упис на летен семестар 2021/2022:
    • Образец за запишување  на  семестар 

(на кој се запишуваат задолжителните и/или изборни предмети од семестарот кој се запишува или презапишува, и истите предмети се запишуваат во индексот)

    • уплата од 500 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка, уплатени на жиро сметка на Економски факултет-Скопје.

Уплатата се врши на                  Образец ПП  50

Назив на примачот                     Економски факултет-Скопје

Банка на примачот                     НБРМ

Сметка                                           100000000063095

Сметка на буџетски корисник 1600103697 788 10

Приходна шифра  и програма  723019               41

Во Повикување на број-задолжување од левата страна на уплатата се потполнува Името на студиумот и целта на уплатата

723019 / 1 за Сметководство и ревизија

723019 / 2 за Европски студии

723019 / 4 за Маркетинг

723019 / 6 за Монетарна економија, финансии и банкарство

723019 / 8 за МБА Менаџмент

723019 / 9 за Економски развој и меѓународни финансии

723019 / 10 за Менаџмент во осигурувањето

723019 / 11 за Управување во јавен сектор

723019 / 12 за Статистички методи за бизнис и економија

723019 / 13 за Е-бизнис менаџмент

723019 / 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

723019 / 15 за Корпоративен финансиски менаџмент

723019 / 16 за MBA in Strategic human resource management

Уплатата се врши на Образец ПП 50

  3. За студентите кои треба да презапишат предмет, надоместокот кој се уплаќа за презапишување на предмет е еднаков на вредноста на ЕКТС кредитот помножен со бројот на ЕКТС кредити кои ги носи соодветниот предмет кој се презапишува. Вредноста на еден ЕКТС кредит изнесува 22,72 евра – за едногодишни студии и  19,23 евра-за двегодишни студии, во денарска противредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

Назив на примачот                     Економски факултет-Скопје

Банка на примачот                     НБРМ

Сметка                                           100000000063095

Сметка на буџетски корисник 1600103697 788 10

Приходна шифра  и програма  723013                  41

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за ненавремена заверка/упис на семестар

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.