fbpx

Распоред на испити на втор циклус студии во Август-Септемвриска испитна сесија, 2020 година

Распоред за Август-Семптемвриска испитна сесија-Втор Циклус студии ЛИНК

*Сите испити  ќе се полагаат on-line / усно, и истите може да се реализираат во рамки на претходно договорените датуми и термини, а во договор и согласност со професорот.

 
ПредметДатум
Менаџмент на ризик8/31/2020
Менаџмент на корпоративни ризици8/31/2020
Корпоративна финансиска стратегија8/31/2020
Меѓународни финансии 18/31/2020
Меѓународни финансии8/31/2020
Меѓународни финансии 28/31/2020
Организациско однесување8/31/2020
Глобални информациски структури8/31/2020
Екстерно известување8/31/2020
Мерење на резултати8/31/2020
Промоција9/1/2020
Државна ревизија9/1/2020
Монетарен систем и политика9/1/2020
Менаџмент на промени/Управување со промените (МБА)9/1/2020
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси9/1/2020
Бизнис информациски системи9/1/2020
Примена на научно-истр.методи во е-бизнис9/1/2020
Менаџмент на информациски технологии9/1/2020
Е-бизнис модели во осигурувањето9/1/2020
Стратегиско сметководство на менаџмент9/2/2020
Сметководство на менаџмент и контрола9/2/2020
Управувачко сметководство9/2/2020
Финансиски пазари и институции9/2/2020
Финансиски пазари9/2/2020
Менаџмент (Менаџмент во осигурув)9/2/2020
Менаџмент (MBA менаџмент)9/2/2020
Управување со промените (Јавен сектор)9/2/2020
Принципи на маркетинг9/5/2020
Стратегиски маркетинг9/2/2020
Технолошкиот развој и глобализацијата9/3/2020
Човечките ресурси во јавниот сектор9/3/2020
Дистрибуција со методи на продажба9/5/2020
Маркетинг на услужни дејности9/5/2020
Однесување на потрошувачите9/5/2020
Инвестиционен менаџмент9/3/2020
Економски развој - теории и емпириски факти9/3/2020
Менаџмент на перформанси9/3/2020
Развој на професионални вештини за вработување9/3/2020
Локален економски развој9/3/2020
Бази на податоци за Е-бизнис9/3/2020
Користење апликации преку Интернет9/3/2020
Системска анализа и дизајн9/3/2020
Јавни финансии 19/3/2020
Банки и банкарски системи9/3/2020
Статистичка контрола на квалитетот9/4/2020
Корпоративно управување (Корпор. финан. менаџмент)9/4/2020
Европско бизнис окружување9/4/2020
Корпoративно управување и теорија на игри9/4/2020
Корпоративно управување9/4/2020
Меѓународен менаџмент9/4/2020
Меѓународниот бизнис и економскиот развој9/4/2020
Економска анализа за бизнис лидери9/4/2020
Современи предизвици во управ. со локал. јавни финан.9/4/2020
Ревизија9/4/2020
Управување со ризици во финансиски институции9/7/2020
Емпириски финансии9/7/2020
Монетарна економија9/7/2020
Сметководствени информациски системи и технологии9/7/2020
Маркетинг менаџмент9/7/2020
Интерна ревизија9/7/2020
Веб дизајн и развој9/7/2020
Модерни технологии за е-бизнис9/7/2020
Економија на инвестиции9/7/2020
Квантитативни методи за финансиски менаџмент9/7/2020
Политика на цени во маркетинг9/7/2020
Спојување и аквизиции помеѓу компаниите9/7/2020
Деловна етика9/7/2020
Бизнис етика9/7/2020
Бизнис етика во осигурувањето9/7/2020
Напредна економетрија9/9/2020
Теоретска економетрија9/9/2020
Меѓународна економија9/9/2020
Странски директни инвестиции9/9/2020
Теорија на организација9/9/2020
Инструменти на државна регулација9/9/2020
Современи монетарни концепции9/9/2020
Современи макроекономски концепции и политики9/9/2020
Политика на производот/Управ со производ9/9/2020
Меѓународен маркетинг9/9/2020
Управување во јавните претпријатија9/9/2020
Економија на јавниот сектор9/9/2020
Менаџмент информациони системи9/10/2020
Менаџмент на знаење9/10/2020
Е-бизнис иновации9/10/2020
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој9/10/2020
Меѓународните финансиски и трговски орган и ек.развој9/10/2020
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред9/10/2020
Економија на менаџери9/10/2020
Финансиска и актуарска математика9/10/2020
Математичка статистика9/10/2020
Осигурување: теории и практика9/10/2020
Менаџмент во осигурување9/10/2020
Интернет маркетинг9/11/2020
Интернет маркетинг апликации и алатки9/11/2020
Маркетинг преку социјални медиуми9/11/2020
Монетарна и фискална политика на ЕУ9/11/2020
Современи финансиски аспекти во осигурувањето9/11/2020
Банкарски менаџмент (СиР)9/11/2020
Мултиваријациона анализа9/11/2020
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси9/11/2020
Менаџмент на човечки ресурси (СиР)9/11/2020
Финансиски менаџмент9/14/2020
Менаџмент на мал бизнис9/14/2020
Дигиталната економија9/14/2020
Статистика за бизнис во осигурување9/14/2020
ЕРП системи9/14/2020
Менаџмент на синџирот на снабдување9/14/2020
Оперативна стратегија9/14/2020
Менаџмент на односи со потрошувачи9/14/2020
Е-менаџмент на односи со потрошувачите9/14/2020
Демографски методи9/14/2020
Економија на јавен избор9/14/2020
Проект менаџмент9/15/2020
Финансиска економетрија9/15/2020
Избрани проблеми од макро и микро економија9/15/2020
Анализа на финансиски извештаи9/15/2020
Сметководство за државни и непроф.организации9/15/2020
Европски економски интеграции9/15/2020
Маркетинг истражување9/15/2020
Дигитална економија9/15/2020
Јавни финансии9/15/2020
Јавни финансии 29/15/2020
Банкарство9/16/2020
Монетарна анализа9/16/2020
Дизајнирање на бизнис процес9/16/2020
Е-влада9/16/2020
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија9/16/2020
Маркетинг истражување9/16/2020
Јавно приватно партнерство9/16/2020
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор9/16/2020
Анализа на временски серии9/16/2020
Јавна администрација и јавна одговорност9/16/2020
Корпоративно финансиско известување9/17/2020
Финансиско известување во осигурителни компании9/17/2020
Даночно сметководство9/17/2020
Методи на научно-истражувачка работа9/17/2020
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор9/17/2020
Финансии на корпорации9/17/2020
Напреден финансиски менаџмент9/17/2020
Меѓународен финансиски менаџмент9/17/2020
Стратегиски менаџмент9/18/2020
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис9/18/2020
Нови можности и претприемништво9/18/2020
Финансирање на претприемачки бизниси9/18/2020
Регионални трговски договори и СТО9/14/2020
Право и регулатива на ЕУ9/11/2020

Проверката на стекнатото знаење на студентот по предметните програми се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес како во зимскиот, така и во летниот семестар. Континуираното оценување (се врши писмено, по пат на тестови или колоквиуми. Резултатите добиени од континуираната проверка на знаењето остварени преку тестови или колоквиуми се основа за формирање на крајната оценка. Колоквиумските недели во кои се спроведува континуирана проверка на знаењата по пат на тестови се утврдени со календарот на активностите. Студентите кои не успеале одредени испити да ги положат по пат на колоквиуми, истото можат да го направат во редовните испитни сесии, при што испитите можат да се изведуваат на писмен или усмен начин, како и на друг начин утврден со студиската програма.

Студентите имаат право на повторување на испитот, во рокови и на начин утврдени со Статут и Правилник на УКИМ.

  • Испитни рокови

Во текот на една учебна година постојат 3 испитни рока и студентот има право да полага во зимскиот испитен рок (јануарска сесија), пролетниот испитен рок (мајско-јунска сесија) и есенскиот испитен рок (августовско-септемвриска испитна сесија). Еден испитен рок трае 3 недели. Глобалниот распоред за одржување на испитната сесија може да подлежи на корекции до моментот на објавување на конечниот/деталниот распоред  на Огласната табла.

  • Пријавување

Студентот може да го пријави испитот по писмен или електронски пат. Доколку испитот е електронски пријавен, студентот е должен на самиот испит да достави и пријавен лист во материјална форма (заедно со платена административна такса).

На полагањето на испити студентите задолжително со себе носат индекс како документ за идентификација. Завршното оценување задолжително се запишува во индексот и во пријавата. Положен испит претставува услов да се стекне потребниот број кредити пропишан со предметната програма.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.