Распоред на испити на втор циклус студии во јануарско-февруарска сесија, 2020 година

ПредметДатумЧас
Анализа на временски серии6 февруари 202017 часот
Анализа на финансиски извештаи5 февруари 202017 часот
Бази на податоци за Е-бизнис29 јануари 202017 часот
Банкарски менаџмент (СиР)3 февруари 202017 часот
Банкарство6 февруари 202017 часот
Банки и банкарски системи29 јануари 202017 часот
Бизнис етика27 јануари 202017 часот
Бизнис етика во осигурувањето27 јануари 202017 часот
Бизнис информациски системи24 јануари 202017 часот
Веб дизајн и развој24 јануари 202017 часот
Глобални информациски структури30 јануари 202017 часот
Даночно сметководство7 февруари 202017 часот
Деловна етика27 јануари 202017 часот
Демографски методи4 февруари 202017 часот
Дигитална економија5 февруари 202017 часот
Дигиталната економија4 февруари 202017 часот
Дизајнирање на бизнис процес6 февруари 202017 часот
Дистрибуција со методи на продажба29 јануари 202017 часот
Државна ревизија24 јануари 202017 часот
Е-бизнис иновации31 јануари 202017 часот
Е-бизнис модели во осигурувањето24 јануари 202017 часот
Е-влада6 февруари 202017 часот
Е-менаџмент на односи со потрошувачите4 февруари 202017 часот
Европски економски интеграции5 февруари 202017 часот
Европско бизнис окружување22 јануари 202017 часот
Економија на инвестиции27 јануари 202017 часот
Економија на јавен избор4 февруари 202017 часот
Економија на јавниот сектор31 јануари 202017 часот
Економија на менаџери3 февруари 202017 часот
Економска анализа за бизнис лидери22 јануари 202017 часот
Економски развој - теории и емпириски факти29 јануари 202017 часот
Екстерно известување30 јануари 202017 часот
Емпириски финансии21 јануари 202017 часот
ЕРП системи4 февруари 202017 часот
Избрани проблеми од макро и микро економија5 февруари 202017 часот
Инвестиционен менаџмент29 јануари 202017 часот
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор10 февруари 202017 часот
Инструменти на државна регулација28 јануари 202017 часот
Интерна ревизија21 јануари 202017 часот
Интернет маркетинг3 февруари 202017 часот
Интернет маркетинг апликации и алатки3 февруари 202017 часот
Јавна администрација и јавна одговорност6 февруари 202017 часот
Јавни финансии5 февруари 202017 часот
Јавни финансии 129 јануари 202017 часот
Јавни финансии 25 февруари 202017 часот
Јавно приватно партнерство6 февруари 202017 часот
Квантитативни методи за финансиски менаџмент27 јануари 202017 часот
Користење апликации преку Интернет29 јануари 202017 часот
Корпoративно управување и теорија на игри22 јануари 202017 часот
Корпоративна финансиска стратегија30 јануари 202017 часот
Корпоративно управување22 јануари 202017 часот
Корпоративно управување (Корпор. финан. менаџмент)22 јануари 202017 часот
Корпоративно финансиско известување7 февруари 202017 часот
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија6 февруари 202017 часот
Локален економски развој29 јануари 202017 часот
Маркетинг истражување5 февруари 202017 часот
Маркетинг менаџмент21 јануари 202017 часот
Маркетинг на услужни дејности29 јануари 202017 часот
Маркетинг преку социјални медиуми3 февруари 202017 часот
Математичка статистика4 февруари 202017 часот
Меѓународен маркетинг31 јануари 202017 часот
Меѓународен менаџмент22 јануари 202017 часот
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси24 јануари 202017 часот
Меѓународен финансиски менаџмент10 февруари 202017 часот
Меѓународна економија28 јануари 202017 часот
Меѓународни финансии30 јануари 202017 часот
Меѓународни финансии 130 јануари 202017 часот
Меѓународни финансии 230 јануари 202017 часот
Меѓународниот бизнис и економскиот развој22 јануари 202017 часот
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој31 јануари 202017 часот
Меѓународните финансиски и трговски орган и ек.развој31 јануари 202017 часот
Менаџмент (MBA менаџмент)23 јануари 202017 часот
Менаџмент (Менаџмент во осигурув)23 јануари 202017 часот
Менаџмент во осигурување4 февруари 202017 часот
Менаџмент информациони системи31 јануари 202017 часот
Менаџмент на знаење31 јануари 202017 часот
Менаџмент на информациски технологии24 јануари 202017 часот
Менаџмент на корпоративни ризици30 јануари 202017 часот
Менаџмент на мал бизнис4 февруари 202017 часот
Менаџмент на односи со потрошувачи4 февруари 202017 часот
Менаџмент на перформанси29 јануари 202017 часот
Менаџмент на промени/Управување со промените (МБА)24 јануари 202017 часот
Менаџмент на ризик30 јануари 202017 часот
Менаџмент на синџирот на снабдување4 февруари 202017 часот
Менаџмент на човечки ресурси (СиР)4 февруари 202017 часот
Мерење на резултати30 јануари 202017 часот
Методи на научно-истражувачка работа7 февруари 202017 часот
Модерни технологии за е-бизнис24 јануари 202017 часот
Монетарен систем и политика24 јануари 202017 часот
Монетарна анализа6 февруари 202017 часот
Монетарна економија21 јануари 202017 часот
Монетарна и фискална политика на ЕУ3 февруари 202017 часот
Мултиваријациона анализа3 февруари 202017 часот
Напреден финансиски менаџмент10 февруари 202017 часот
Напредна економетрија28 јануари 202017 часот
Нови можности и претприемништво22 јануари 202017 часот
Однесување на потрошувачите29 јануари 202017 часот
Оперативна стратегија4 февруари 202017 часот
Организациско однесување30 јануари 202017 часот
Осигурување: теории и практика4 февруари 202017 часот
Политика на производот/Управ со производ31 јануари 202017 часот
Политика на цени во маркетинг27 јануари 202017 часот
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред31 јануари 202017 часот
Примена на научно-истр.методи во е-бизнис24 јануари 202017 часот
Принципи на маркетинг28 јануари 202017 часот
Проект менаџмент5 февруари 202017 часот
Промоција24 јануари 202017 часот
Развој на професионални вештини за вработување29 јануари 202017 часот
Ревизија23 јануари 202017 часот
Регионални трговски договори и СТО2 февруари 202017 часот
Системска анализа и дизајн29 јануари 202017 часот
Сметководствени информациски системи и технологии21 јануари 202017 часот
Сметководство за државни и непроф.организации5 февруари 202017 часот
Сметководство на менаџмент и контрола23 јануари 202017 часот
Современи макроекономски концепции и политики28 јануари 202017 часот
Современи монетарни концепции28 јануари 202017 часот
Современи предизвици во управ. со локал. јавни финан.21 јануари 202017 часот
Современи финансиски аспекти во осигурувањето3 февруари 202017 часот
Спојување и аквизиции помеѓу компаниите27 јануари 202017 часот
Статистика за бизнис во осигурување4 февруари 202017 часот
Статистичка контрола на квалитетот22 јануари 202017 часот
Странски директни инвестиции28 јануари 202017 часот
Стратегиски маркетинг28 јануари 202017 часот
Стратегиски менаџмент14 февруари 202017 часот
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис14 февруари 202017 часот
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси4 февруари 202017 часот
Стратегиско сметководство на менаџмент23 јануари 202017 часот
Теоретска економетрија28 јануари 202017 часот
Теорија на организација28 јануари 202017 часот
Технолошкиот развој и глобализацијата6 февруари 202017 часот
Управување во јавните претпријатија31 јануари 202017 часот
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор6 февруари 202017 часот
Управување со промените (Јавен сектор)23 јануари 202017 часот
Управување со ризици во финансиски институции21 јануари 202017 часот
Управувачко сметководство23 јануари 202017 часот
Финансии на корпорации10 февруари 202017 часот
Финансирање на претприемачки бизниси22 јануари 202017 часот
Финансиска економетрија5 февруари 202017 часот
Финансиска и актуарска математика4 февруари 202017 часот
Финансиски менаџмент10 февруари 202017 часот
Финансиски пазари23 јануари 202017 часот
Финансиски пазари и институции23 јануари 202017 часот
Финансиско известување во осигурителни компании7 февруари 202017 часот
Човечките ресурси во јавниот сектор6 февруари 202017 часот

Проверката на стекнатото знаење на студентот по предметните програми се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес како во зимскиот, така и во летниот семестар. Континуираното оценување (се врши писмено, по пат на тестови или колоквиуми. Резултатите добиени од континуираната проверка на знаењето остварени преку тестови или колоквиуми се основа за формирање на крајната оценка. Колоквиумските недели во кои се спроведува континуирана проверка на знаењата по пат на тестови се утврдени со календарот на активностите. Студентите кои не успеале одредени испити да ги положат по пат на колоквиуми, истото можат да го направат во редовните испитни сесии, при што испитите можат да се изведуваат на писмен или усмен начин, како и на друг начин утврден со студиската програма.

Студентите имаат право на повторување на испитот, во рокови и на начин утврдени со Статут и Правилник на УКИМ.

  • Испитни рокови

Во текот на една учебна година постојат 3 испитни рока и студентот има право да полага во зимскиот испитен рок (јануарска сесија), пролетниот испитен рок (мајско-јунска сесија) и есенскиот испитен рок (августовско-септемвриска испитна сесија). Еден испитен рок трае 3 недели. Глобалниот распоред за одржување на испитната сесија може да подлежи на корекции до моментот на објавување на конечниот/деталниот распоред  на Огласната табла.

  • Пријавување

Студентот може да го пријави испитот по писмен или електронски пат. Доколку испитот е електронски пријавен, студентот е должен на самиот испит да достави и пријавен лист во материјална форма (заедно со платена административна такса).

На полагањето на испити студентите задолжително со себе носат индекс како документ за идентификација. Завршното оценување задолжително се запишува во индексот и во пријавата. Положен испит претставува услов да се стекне потребниот број кредити пропишан со предметната програма.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.