Распоред на испити на втор циклус студии во јунска сесија, 2020 година

ПредметДатум
Промоција04.06.2020
Државна ревизија04.06.2020
Монетарен систем и политика04.06.2020
Менаџмент на промени/Управување со промените (МБА)04.06.2020
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси04.06.2020
Бизнис информациски системи04.06.2020
Примена на научно-истр.методи во е-бизнис04.06.2020
Менаџмент на информациски технологии04.06.2020
Е-бизнис модели во осигурувањето04.06.2020
Менаџмент на ризик08.06.2020
Менаџмент на корпоративни ризици08.06.2020
Корпоративна финансиска стратегија08.06.2020
Меѓународни финансии 108.06.2020
Меѓународни финансии08.06.2020
Меѓународни финансии 208.06.2020
Организациско однесување08.06.2020
Глобални информациски структури08.06.2020
Екстерно известување08.06.2020
Мерење на резултати08.06.2020
Стратегиско сметководство на менаџмент09.06.2020
Сметководство на менаџмент и контрола09.06.2020
Управувачко сметководство09.06.2020
Финансиски пазари и институции09.06.2020
Финансиски пазари09.06.2020
Менаџмент (Менаџмент во осигурув)09.06.2020
Менаџмент (MBA менаџмент)09.06.2020
Управување со промените (Јавен сектор)09.06.2020
Принципи на маркетинг09.06.2020
Стратегиски маркетинг09.06.2020
Технолошкиот развој и глобализацијата10.06.2020
Човечките ресурси во јавниот сектор10.06.2020
Дистрибуција со методи на продажба10.06.2020
Маркетинг на услужни дејности10.06.2020
Однесување на потрошувачите10.06.2020
Инвестиционен менаџмент10.06.2020
Економски развој - теории и емпириски факти10.06.2020
Менаџмент на перформанси10.06.2020
Развој на професионални вештини за вработување10.06.2020
Локален економски развој10.06.2020
Бази на податоци за Е-бизнис10.06.2020
Користење апликации преку Интернет10.06.2020
Системска анализа и дизајн10.06.2020
Јавни финансии 110.06.2020
Банки и банкарски системи10.06.2020
Статистичка контрола на квалитетот11.06.2020
Корпоративно управување (Корпор. финан. менаџмент)11.06.2020
Европско бизнис окружување11.06.2020
Корпoративно управување и теорија на игри11.06.2020
Корпоративно управување11.06.2020
Меѓународен менаџмент11.06.2020
Меѓународниот бизнис и економскиот развој11.06.2020
Економска анализа за бизнис лидери11.06.2020
Современи предизвици во управ. со локал. јавни финан.11.06.2020
Ревизија11.06.2020
Управување со ризици во финансиски институции12.06.2020
Емпириски финансии12.06.2020
Монетарна економија12.06.2020
Сметководствени информациски системи и технологии12.06.2020
Маркетинг менаџмент12.06.2020
Интерна ревизија12.06.2020
Веб дизајн и развој12.06.2020
Модерни технологии за е-бизнис12.06.2020
Економија на инвестиции12.06.2020
Квантитативни методи за финансиски менаџмент12.06.2020
Политика на цени во маркетинг12.06.2020
Спојување и аквизиции помеѓу компаниите12.06.2020
Деловна етика12.06.2020
Бизнис етика12.06.2020
Бизнис етика во осигурувањето12.06.2020
Напредна економетрија15.06.2020
Теоретска економетрија15.06.2020
Меѓународна економија15.06.2020
Странски директни инвестиции15.06.2020
Теорија на организација15.06.2020
Инструменти на државна регулација15.06.2020
Современи монетарни концепции15.06.2020
Современи макроекономски концепции и политики15.06.2020
Политика на производот/Управ со производ15.06.2020
Меѓународен маркетинг15.06.2020
Управување во јавните претпријатија15.06.2020
Економија на јавниот сектор15.06.2020
Менаџмент информациони системи16.06.2020
Менаџмент на знаење16.06.2020
Е-бизнис иновации16.06.2020
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој16.06.2020
Меѓународните финансиски и трговски орган и ек.развој16.06.2020
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред16.06.2020
Економија на менаџери16.06.2020
Финансиска и актуарска математика16.06.2020
Математичка статистика16.06.2020
Осигурување: теории и практика16.06.2020
Менаџмент во осигурување16.06.2020
Интернет маркетинг17.06.2020
Интернет маркетинг апликации и алатки17.06.2020
Маркетинг преку социјални медиуми17.06.2020
Монетарна и фискална политика на ЕУ17.06.2020
Современи финансиски аспекти во осигурувањето17.06.2020
Банкарски менаџмент (СиР)17.06.2020
Мултиваријациона анализа17.06.2020
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси17.06.2020
Менаџмент на човечки ресурси (СиР)17.06.2020
Финансиски менаџмент18.06.2020
Менаџмент на мал бизнис18.06.2020
Дигиталната економија18.06.2020
Статистика за бизнис во осигурување18.06.2020
ЕРП системи18.06.2020
Менаџмент на синџирот на снабдување18.06.2020
Оперативна стратегија18.06.2020
Менаџмент на односи со потрошувачи18.06.2020
Е-менаџмент на односи со потрошувачите18.06.2020
Демографски методи18.06.2020
Економија на јавен избор18.06.2020
Проект менаџмент19.06.2020
Финансиска економетрија19.06.2020
Избрани проблеми од макро и микро економија19.06.2020
Анализа на финансиски извештаи19.06.2020
Сметководство за државни и непроф.организации19.06.2020
Европски економски интеграции19.06.2020
Маркетинг истражување19.06.2020
Дигитална економија19.06.2020
Јавни финансии19.06.2020
Јавни финансии 219.06.2020
Банкарство22.06.2020
Монетарна анализа22.06.2020
Дизајнирање на бизнис процес22.06.2020
Е-влада22.06.2020
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија22.06.2020
Маркетинг истражување22.06.2020
Јавно приватно партнерство22.06.2020
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор22.06.2020
Анализа на временски серии22.06.2020
Јавна администрација и јавна одговорност22.06.2020
Корпоративно финансиско известување23.06.2020
Финансиско известување во осигурителни компании23.06.2020
Даночно сметководство23.06.2020
Методи на научно-истражувачка работа23.06.2020
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор23.06.2020
Финансии на корпорации23.06.2020
Напреден финансиски менаџмент23.06.2020
Меѓународен финансиски менаџмент23.06.2020
Стратегиски менаџмент24.06.2020
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис24.06.2020
Нови можности и претприемништво24.06.2020
Финансирање на претприемачки бизниси24.06.2020

Проверката на стекнатото знаење на студентот по предметните програми се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес како во зимскиот, така и во летниот семестар. Континуираното оценување (се врши писмено, по пат на тестови или колоквиуми. Резултатите добиени од континуираната проверка на знаењето остварени преку тестови или колоквиуми се основа за формирање на крајната оценка. Колоквиумските недели во кои се спроведува континуирана проверка на знаењата по пат на тестови се утврдени со календарот на активностите. Студентите кои не успеале одредени испити да ги положат по пат на колоквиуми, истото можат да го направат во редовните испитни сесии, при што испитите можат да се изведуваат на писмен или усмен начин, како и на друг начин утврден со студиската програма.

Студентите имаат право на повторување на испитот, во рокови и на начин утврдени со Статут и Правилник на УКИМ.

  • Испитни рокови

Во текот на една учебна година постојат 3 испитни рока и студентот има право да полага во зимскиот испитен рок (јануарска сесија), пролетниот испитен рок (мајско-јунска сесија) и есенскиот испитен рок (августовско-септемвриска испитна сесија). Еден испитен рок трае 3 недели. Глобалниот распоред за одржување на испитната сесија може да подлежи на корекции до моментот на објавување на конечниот/деталниот распоред  на Огласната табла.

  • Пријавување

Студентот може да го пријави испитот по писмен или електронски пат. Доколку испитот е електронски пријавен, студентот е должен на самиот испит да достави и пријавен лист во материјална форма (заедно со платена административна такса).

На полагањето на испити студентите задолжително со себе носат индекс како документ за идентификација. Завршното оценување задолжително се запишува во индексот и во пријавата. Положен испит претставува услов да се стекне потребниот број кредити пропишан со предметната програма.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.